Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej USOSWeb.

Deklaracja dostępności dotyczy serwisu USOSweb dostępnego pod adresem usos.upwr.edu.pl.

Na stronie USOSWeb można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

 1. Data publikacji strony internetowej: 2015-04-29
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:

 1. Niepoprawne opisy alternatywne do części zdjęć. W nowopublikowanych zdjęciach opisy alternatywne są prawidłowe.
 2. Powtarzające się nazwy linków na kilku podstronach.
 3. W wersji normalnej strony internetowej używane przeźroczystości, wpływające negatywnie na kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr inż. Sebastian Ploch.
 2. E-mail: uci@upwr.edu.pl
 3. Telefon: 71 320 5660

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 1. Organ nadzorujący: Uczelniane Centrum Informatyzacji
 2. Adres: ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
 3. E-mail: uci@upwr.edu.pl
 4. Telefon: 71 320 5660

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wykaz budynków należących do uczelni wraz z opisem ich dostępności znajduje się na stronie deklaracji dostępności uczelni.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)