Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu
Zapisy na przedmioty obligatoryjne i fakultatywne – semestr zimowy 2022/2023
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Terminarz zapisów na kierunkowe zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne:

od 27 września (wtorek) od godz. 16.00 do 28 września (środa) do godz. 23.59.>

oraz 3 października (poniedziałek) – korekta zapisów od godz. 8.00 do 23.59.>

Termin zapisów został przedłużony do 5 listopada do godziny 14:00.

Prosimy o wybranie zajęć z dwóch przedmiotów.

Zapisy nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz studentów studiów niestacjonarnych (w/w studenci zostaną zapisani na zajęcia przez pracowników Dziekanatu, studentów studiów niestacjonarnych obowiązują tylko zapisy na przedmioty ogólnouczelniane). Na zajęcia zapisują się studenci 3, 5 i 7 semestru studiów pierwszego stopnia oraz 2 semestru studiów drugiego stopnia, realizujący kształcenie na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na studiach stacjonarnych.

Uwaga studenci pierwszego semestru pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich realizowanych w języku polskim.
W celu wyrównania ewentualnych różnic w przygotowaniu do udziału w zajęciach i efektywnej nauki Uczelnia umożliwia Państwu udział w nieodpłatnych kursach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w łącznym wymiarze 30 godzin. Skumulowana forma realizacji zajęć powinna pozwolić Państwu w ciągu kilku spotkań na nadrobienie ewentualnych zaległości powstałych w okresie kształcenia w szkole średniej w zakresie przydatnym do udziału w zajęciach wynikających z programu studiów danego kierunku.

Przygotowano dla Państwa różnorodne terminy zajęć w salach zlokalizowanych na obu kampusach UPWr: Biskupin i Grunwaldzki.

Zapraszamy do udziału w zajęciach i samodzielnego zapisywania się do grup zajęciowych.

Termin zapisów: od 2 listopada od godziny 15:00 do 4 listopada do godziny 10:00.

Termin zapisów został przedłużony do 5 listopada do godziny 14:00.

Prosimy o wybranie zajęć z dwóch przedmiotów.

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb - https://usos.upwr.edu.pl/.

W zakładce Dla Studentów-->Rejestracja-->Rejestracja na zajęcia.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami logowania do USOSweb.

Kody przedmiotów:

KW-S>0339.1 - KURS WYRÓWNAWCZY - CHEMIA
KW-S>0711.1 - KURS WYRÓWNAWCZY - FIZYKA
KW-S>1192.1 - KURS WYRÓWNAWCZY - MATEMATYKA

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w danej grupie zajęciowej kurs dla tej grupy niestety nie będzie mógł być uruchomiony.

W przypadku dużego zainteresowania z Państwa strony a braku miejsc w grupach postaramy się uruchomić dodatkowe zajęcia. W takiej sytuacji prosimy Starostów o sporządzenie list zainteresowanych dodatkowymi zajęciami Studentów wraz z informacją o wybranych dwóch przedmiotach i przekazanie ich do właściwych dziekanatów, nie później niż do 10 listopada br.
INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH OD 1 LIPCA 2021 ROKU
Szanowni Państwo,

z uwagi na wprowadzenie nowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu uprzejmie informujemy, że zasady odbioru dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczą tylko tych osób, które przystąpiły do egzaminu dyplomowego od 1 lipca 2021 roku i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym:


● odbiór dyplomu będzie możliwy wyłącznie w Centralnym Punkcie Wydruku i Wydawania Dyplomów przy ul. Norwida 25 – pokój 039,

● odbiór dyplomu będzie możliwy tylko w konkretnych, wyznaczonych dla danego Wydziału terminach,

● aby odebrać dyplom absolwent jest zobligowany do rezerwacji terminu poprzez USOS – link poniżej,

● absolwent może dokonać rezerwacji terminu w celu na odbioru dyplomu tylko raz, prosimy zatem o rozwagę przy wyborze terminu,

● ze względu na złożoność procedury dotyczącej sporządzania dyplomu oraz suplementu, rezerwacja terminu będzie możliwa nie wcześniej niż po upływie trzech tygodni od daty przystąpienia do egzaminu dyplomowego,

● jeżeli absolwent, nie może stawić się w zarezerwowanym przez siebie terminie z przyczyn od niego niezależnych, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie dziekanatu (dane kontaktowe dostępne są na stronie wydziału),

● dyplomy wydawane będą tylko tym absolwentom, którzy rozliczyli elektroniczną kartę obiegową oraz uiścili opłatę za dyplom, zgodnie ze stosownym zarządzeniem rektora.


Ze względu na konieczność delegowania pracownika dziekanatu do Centralnego Punktu Wydruku i Wydawania Dyplomów nie ma możliwości wydania dyplomu absolwentowi bez uprzedniej rezerwacji terminu.

Rezerwacja odbioru dyplomów: Dla Studentów-->Rejestracja-->Rejestracja na przedmioty
Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Semestr zimowy 2021/2022

termin od 09:00 29.09.2021 do 23:59 30.09.2021

więcej informacji na stronie http://www.bihz.up.wroc.pl/

Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Semestr zimowy 2021/2022

I. termin od 08:00 27.09.2021 do 23:59 29.09.2021

II. termin od 08:00 11.10.2021 do 23:59 12.10.2021

Semestr letni 2021/2022

I. termin od 08:00 25.02.2021 do 23:59 27.02.2021

II. termin od 08:00 07.03.2021 do 23:59 08.03.2021

Zapisy na przedmiot obowiązkowy - Przedsiębiorczość akademicka realizowany od roku 2021/2022 w ramach Studium Języków Obcych i Nauk Humanistycznych
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb. - https://usos.upwr.edu.pl/. W zakładce Dla Studentów-->Rejestracja-->Rejestracja na zajęcia.

W roku akademickim zapisy na Wydziale Weterynarii odbywają się oddzielnie tylko w ramach wydziału na sem. 9 (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Kod przedmiotu SJO-MJ>PRZAK Przedsiębiorczość akademicka – do dyspozycji 10 grup

oraz ED SJO-AJ>PRZAK – Enterpreneurship in Life Science - 1 grupa

Na pozostałych wydziałach zapisy są ogólnouczelniane

ZZapisują się wszyscy studenci na sem. 7 – do dyspozycji 45 grup ćwiczeniowych.

Kod przedmiotu SJO-SI>PRZAK – Przedsiębiorczość akademicka

Zapisy zgodnie z Zarządzeniem Rektora 123/2021 są w dniach 29-30.09.2021 w godz. 8.00-15.00 oraz dodatkowy termin 6.10.2021 w godz. 8.00-15.00

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

UWAGA!

Zajęcia z przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka będą prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu już trzeci rok dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR48/18. Dzięki temu dofinansowaniu możemy zaprosić do prowadzenia tych zajęć wyjątkową kadrę złożoną z doświadczonych edukatorów i innowacyjnych przedsiębiorców.

Z tego względu każdy Student/uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na przystąpienie do ww. projektu. Takie przystąpienie jest jednoznaczne m.in. z dobrowolnym informowaniem nas, po zakończeniu studiów, od Państwa o dalszej karierze zawodowej po to, żebyśmy mogli obserwować efekty projektu. Dokumenty projektowe zostaną przesłane Państwu droga mailową po rozpoczęciu semestru.
ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane,realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają się 29 września i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 123/2021 w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2021/2022:

Zarządzenie Rektora nr 123/2021

Terminarz zapisów na semestr zimowy 2021/2022:

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

• przedmioty ogólnouczelniane: 29 IX – 30 IX 2021, termin dodatkowy: 6 X 2021 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:
• przedmioty ogólnouczelniane: 8 X – 9 X 2021 r.; termin dodatkowy: 15 X 2021 r.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).


Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Ofertę kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne zamieszczają Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na swoich stronach domowych.

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)