Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 5 dni temu
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane - 2022/2023 zima
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, w tym Przedsiębiorczość akademicką oraz oferowane przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 127/2022r.


Terminarz zapisów na semestr zimowy 2022/2023:

• Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

3 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
termin dodatkowy: 6 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

• Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:

7-8 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
termin dodatkowy: 22 X 2022 r. w godzinach: w godzinach od 8:00 do 15:00

Ww. terminy zapisów nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru jednolitych studiów magisterskich.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ i USOSweb dla Przedsiębiorczości akademickiej.

Kursy ogólnouczelniane:

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Zapisy na przedmioty: Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Zapisy na przedmioty Humanistyczno-Społeczne w semestrze zimowym 2022/2322 - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Wychowanie Fizyczne / SWFIS (upwr.edu.pl)
Program BIP w Aljezur (Portugalia)
R E K R U T A C J A – DEADLINE: 8 sierpnia 2022


SCIENCE TO ACTION


Blended Intensive Programmes, czyli Mieszane Kursy Intensywne.


Blended Intensive Programmes pt. „Ochrona środowiska, biologia, geologia, ochrona przyrody, Natura 2000”


W programie biorą udział uniwersytety:
 • Universiteit Leiden
 • Università di Bologna
 • Waterford Institute of Technology
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Universität Potsdam
 • HNE Eberswalde
 • University of Leeds
 • Universidade de Lisboa
 • Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu


Szczegóły programu:

 • Kto może brać udział ze strony UPWr:studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z kierunków:
 1. agroinżynieria
 2. biotechnologia stosowan roślin
 3. ekonomia
 4. medycyna roślin
 5. ochrona środowiska
 6. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 7. ogrodnictwo
 8. rolnictwo
 9. technika rolniczacza i leśna
 10. zarządzanie i inżynieria produkcji
 11. agrobiznes

studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z kierunków:
 1. geodezja i kartografia
 2. gospodarka przestrzenna
 3. zootechnika

studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z kierunków:
 1. bezpieczeństwo żywności
 2. bioinformatyka
 3. biologia
 4. biologia człowieka
 5. inżynieria środowiska

Miejsce: CERES, Aljezur, Portugalia

Czas trwania: 19.09.2022 - 02.10.2022 (część fizyczna) plus część wirtualna.

Termin składania dokumentów: do 8 sierpnia 2022

kurs będzie składał się z licznych wizyt w terenie oraz modułów związanych z:

 • ochroną przyrody i środowiska
 • biologią
 • geologią
 • ochroną zwierząt oraz z zarządzaniem obszarami wyznaczonymi w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Studenci pokrywają tylko koszty podróży (możliwość dofinansowania kosztów podróży)

liczba miejsc: 10

liczba ECTS: 7

Studenci korzystają z bogatego, międzynarodowego doświadczenia naukowców z uczelni partnerskich

Wiecej informacji tutaj

Wymagania rekrutacyjne:

 1. szczegóły rekrutacji opisane w regulaminie
 2. punkty rekrutacyjne za: średnią, język, działalność organizacyjno-naukową
 3. W przypadku braku certyfikatu językowego kontakt na maila: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl
 4. Studenci wysyłają wymagane dokumenty (skany) na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

OPIEKUN MERYTORYCZNY GRUPY z UPWr:
dr Tomasz Kokurewicz
tomasz.kokurewicz@upwr.edu.pl

KONTAKT ADMINISTRACYJNY na UPWr:
Anna Posadowska-Malarz
anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego
Po raz kolejny na UPWr rusza kompleksowa ewaluacja zajęć dydaktycznych.

Od 11 do 24 lipca 2022 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety oceny zajęć dydaktycznych, w których studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, a także o prowadzenie zajęć zdalnych. Jest też w nich miejsce na wpisywanie własnych uwag.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia prowadzone zdalnie z zakończonego właśnie semestru.

Wszystkie ankiety są anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 40% studentów (30% w przypadku studentów weterynarii) wypełni ankiety, otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.
Ankieta absolwenta
Studenci ostatnich semestrów studiów!


22 czerwca 2022 na Wasze skrzynki e-mail zostanie wysłana wiadomość z dostępem do ANKIETY ABSOLWENTA. Po zakończonym egzaminie dyplomowym prosimy o powrót do treści tej wiadomości i podzielenie się opinią na temat studiowania na UPWr.

Przypominamy, że ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za każdy głos, który przyczyni się do doskonalenia jakości kształcenia na UPWr.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
Rekrutacja na wyjazdy na studia 2022/2023 w ramach Erasmus+
Szanowni Studenci,

Rekrutacja na wyjazdy na studia 2022/2023 w ramach Erasmusa odbędzie się w dniach 7 - 18 marca 2022.

Wszystkie informacje dostępne są tutaj: Erasmus+ 2022/2023
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Szanowni Studenci,

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 123/2021r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2021/2022: Zarządzenie Rektora nr 123/2021r.

Terminarz zapisów na semestr letni 2021/2022:
Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

• przedmioty ogólnouczelniane: 27 II – 28 II 2022, termin dodatkowy: 3 III 2022 r. w godzinach:

od 7:00 – 27 II 2022 r. do 15:00 – 28 II 2022 r. oraz 7:00 – 15:00 3 III 2022 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych

• przedmioty ogólnouczelniane: 1 III – 2 III 2022 r.; termin dodatkowy: 5 III – 6III 2022 r. w godzinach:

od 7:00 – 1 III 2022 r. do 15:00 – 2 III 2022 r. oraz 7:00 5 III 2022 r. do 15:00 6 III 2022 r.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Ofertę kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne zamieszczają Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na swoich stronach domowych.

Oferta dla języków obcych
Oferta dla przedmiotów humanistyczno-społecznych
Oferta dla zajęć sportowych
Zapisy na przedmioty: Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje
Zapisy na przedmioty obowiązkowe :

Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje,

realizowane w ramach Studium Języków Obcych i Nauk Humanistycznych

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb - https://usos.upwr.edu.pl/ w zakładce Dla Studentów--> Rejestracja--> Rejestracja na zajęcia.

Zajęcia z przedmiotów Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje będą realizowane na czterech spotkaniach. Terminy spotkań dla poszczególnych grup będą widoczne przy zapisach.

Zapisy na przedmiot Przedsiębiorczość akademicka dla studentek i studentów 6. semestru stacjonarnych studiów licencjackich:

Kod przedmiotu SJO-SI>PRZAK – Przedsiębiorczość akademicka
Termin zapisów: 27 II– 28 II 2022, termin dodatkowy: 3 III 2022
Termin rekrutacji do projektu przez IRK: 27 II - 6 III 2022

Zapisy na przedmiot Innowacje dla studentek i studentów 1. lubi 2. semestru stacjonarnych studiów magisterskich: Kod przedmiotu SJO-SM>INNOW – Innowacje
Termin zapisów: 27 II– 28 II 2022, termin dodatkowy: 3 III 2022
Termin rekrutacji do projektu przez IRK: 27 II - 6 III 2022

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

UWAGA !!! Ważna informacja dla studentek i studentów: informacja na temat zapisu w IRK Zajęcia z przedmiotów Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje będą prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR48/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu dofinansowaniu możemy zaprosić do prowadzenia tych zajęć wyjątkową kadrę złożoną z doświadczonych edukatorów i innowacyjnych przedsiębiorców. Wiąże się to także z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności. Prosimy o zapoznanie się z informacją informacja na temat zapisu w IRK dla studentek i studentów studiów stacjonarnych zapisujących się na ww. przedmioty.
Problem z dostępem po aktualizacji systemu USOS
Szanowni Państwo!

W przypadku wyświetlenia strony w sposób nieczytelny, bądź po otrzymaniu komunikatu "zaloguj się aby kontynuować. Strona, którą chcesz wyświetlić dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych." pomimo wcześniejszego zalogowania się do systemu, prosimy o wyczyszczenie pamięci podręcznej swojej przeglądarki internetowej.

Poniżej zostały zamieszczone linki do stron z instrukcją czyszczenia pamięci podręcznej:
czyszczenie pamięci podręcznej w przegladarce Firefox
czyszczenie pamięci podręcznej w przeglądrace Chrome
czyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce Internet Explorer

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Kursy wyrównawcze z matematyki, chemii i fizyki - Ostatnie wolne miejsca!
Uwaga studenci pierwszego semestru pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich realizowanych w języku polskim.

Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca w grupach na zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii i fizyki. Prosimy o przeanalizowanie oferowanych terminów i zgłaszanie mailem, które grupy Państwo wybrali. Wybieracie Państwo dwa przedmioty.

Zgłoszenia należy wysłać na adres css1@upwr.edu.pl do 15 listopada.
Problem z dostępem po aktualizacji systemu USOS
Szanowni Państwo!

W przypadku wyświetlenia strony w sposób nieczytelny, bądź po otrzymaniu komunikatu "zaloguj się aby kontynuować. Strona, którą chcesz wyświetlić dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych." pomimo wcześniejszego zalogowania się do systemu, prosimy o wyczyszczenie pamięci podręcznej swojej przeglądarki internetowej.

Poniżej zostały zamieszczone linki do stron z instrukcją czyszczenia pamięci podręcznej:
czyszczenie pamięci podręcznej w przegladarce Firefox
czyszczenie pamięci podręcznej w przeglądrace Chrome
czyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce Internet Explorer

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Ankietyzacja w systemie USOS
Po raz kolejny na UPWr rusza kompleksowa ewaluacja zajęć dydaktycznych.

Od 1 do 12 marca 2021 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety oceny zajęć dydaktycznych, w których studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, a także o prowadzenie zajęć zdalnych. Jest też w nich miejsce na wpisywanie własnych uwag.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia prowadzone zdalnie z zakończonego właśnie semestru.

Wszystkie ankiety są anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 40% studentów z każdego kierunku studiów wypełni ankiety, otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.

Witaj w systemie USOSweb
Pierwsze logowanie do systemu powinno być możliwe po otrzymaniu legitymacji studenckiej (dotyczy nowych studentów).
Problemy z logowaniem można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, małej pierwszej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony USOSweb.

W razie konieczności, istnieje możliwość zmiany hasła do systemów UPWr w punktach do tego przystosowanych:
- Gmach Główny UPWr, ul. Norwida 25 (obok windy znajdującej się na lewo od wejścia).
- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 C (wejście główne).
- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37 (obok Dziekanatu).

Link do zmiany hasła dostępny z sieci wewnętrznej UPWr: http://upwr.edu.pl/zmiana_hasla

Ważne: Hasło musi spełniać następujące wymagania:
1. Nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
2. Musi składać się z co najmniej sześciu znaków.
3. Musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
a) wielkie litery alfabetu ( od A do Z)
b) małe litery alfabetu ( od a do z)
c) cyfry (od 0 do 9)
d) znaki niealfabetyczne (np. !,$,%)
UWAGA! Pobieranie listy adresów email studentów
Szanowni Państwo Prowadzący,

pod adresem https://usos.upwr.edu.pl/kontroler.php?_action=home/grupy znajduje się lista grup do których są Państwo przypisani jako prowadzący. Po kliknięciu na grupę, pojawi się ekran z lstą studentów (o ile zostali wpisani do grupy).
Listę studentów można wyeksportować do pliku programu EXCEL, gdzie pojawi się kolumna z adresami mailowymi.

Instrukcja w formacie .pdf

Lista starostów (dostępna dla prowadzących posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)

*Do wglądu dla prowadzących z pustymi grupami - pełna lista adresów mailowych studentów z podziałem na kierunki w formacie .xlsx

Problemy z eksportem listy studentów prosimy zgłaszać na adres: usos@upwr.edu.pl
W sprawie braków studentów na liście prosimy o kontakt z pracownikami Dziekanatów
Udostępnianie danych
Udostępnianie danych za pomocą dysku google

Szanowni Panstwo,

w celu ochrony danych osobowych, administratorzy systemu USOS stworzyli instrukcję jak udostępniać dane za pomocą dysku google.
Nim zaczniemy coś udostępniać prosimy o przeczytanie instrukcji.

Instrukcja w formacie .pdf

Aplikacja EmergencyEdu
Aplikacja EmergencyEdu jako wsparcie dla studentów

Szanowni Panstwo,

mamy przyjemność przedstawić aplikacje EmergencyEdu. Aplikacja jest kompendium wiedzy dla studentów obcokrajowców. Jest aktualnym zbiorem informacji na temat przepisów obowiązujących w Polsce. Ponadto pomaga w sytuacjach kryzysowych (kradzież, wypadek, pomoc medyczna). Ma ułatwić integracje studentów zagranicznych, w szczególności tych nowo przybyłych.

Wygląd jak i sam opis aplikacji można zobaczyć na stronie sklepu "Google Play" jak i w "App Store"


Archiwum Prac Dyplomowych 31.03.2017
APD(Archiwum Prac Dyplomowych) pełni rolę katalogu oraz repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni.Zasadnicza funkcja serwisu APD, oprócz archiwizowania i udostepniania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie.APD pomaga skoordynowac i ułatwia te działania, definiujac składajacy sie z wykonywanych przez kolejne osoby kilku kroków proces obsługi prac, którego przejscie jest konieczne do poprawnego zarchiwizowana pracy w systemie.

Kilknij w ten link, przekierowuje on do systemu APD

 

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, pierwszej małej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony APD.
Problemy techniczne z działaniem serwisu można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl


USOS Mail dla Studentów 08.11.2018
Instrukcja zawiera informacje o sposobie korzystania z elektroniczej poczty systemu USOSweb.

Kilknij w ten link, aby przejść do instrukcji

Rugulamin korzystania ze studenckiej poczty elektronicznej zgodny jest z Zarządzeniem nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2017 roku.


USOS Mail dla Pracowników 26.10.2018
Na potrzeby Pracowników naukowo-dydaktycznych opracowano instrukcję obsługi systemu USOS Mail, by usprawnić komunikację ze Studentami.

Kilknij w ten link, aby pobrać instrukcję

W razie dalszych problemów w obsłudze funkcjonalności, prosimy o kontakt pod adres usos@upwr.edu.pl


Instrukcje dla pracowników administracyjnych USOS

Kilknij w ten link, przekierowuje on do strony z instrukcjami dla pracowników administracyjnych USOS


Protokoły zaliczeniowe - Prowadzący 27.09.2016
Szanowni Państwo,
Do końca dnia 30.09.2016r. otwarty jest system edziekanat - koordynatorzy mogą wpisywać oceny.
Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję logowania oraz wprowadzania ocen i wydruku protokołów.

Kontakt - przedstawiciel studentów 22.04.2016
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania systemu USOS można przesyłać do przedstawiciela zespołu ds. wdrażania i obsługi systemu dziekanatowego, na adres mailowy: studentusos@upwr.edu.pl


Więcej informacji można znaleźć na stronach Wydziałów
Strona Wydziału BiHZ
Strona Wydziału IKŚiG
Strona Wydziału BiNoŻ
Strona Wydziału MW
Strona Wydziału PT

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)