Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-NM>INNOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacje
Jednostka: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH I NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zajęcia projektowe, podczas których studenci będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań dla zagadnień związanych z kierunkiem studiów i/lub przyszłym miejscem pracy.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne o charakterze projektowym mają przygotować studentów do generowania innowacyjnych pomysłów różnymi metodami poszukiwania rozwiązań z zakresu nauki, techniki oraz organizacji w obszarze kierunku studiów. Realizowany własny projekt powinien dotyczyć innowacyjnych rozwiązań zmierzających do wdrożenia.

Literatura:

1. Transfer wiedzy na rzecz jakości życia, Piotr A. Wrzecioniarz, red. DRPiN, wyd. ENETEIA, 2013.

2. Innowacje w biznesie. Nowe modele i nowe praktyki, Piotr Kubinski red., Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2017

3. Strony interentowe dotyczące:

• Brain storming,

• Metoda 635,

• Metoda Philips 66,

• Drzewo wariantów,

• Tablica morfologiczna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

absolwent zna i rozumie

-podstawowe pojęcia z zakresu innowacyjności

-sposoby pobudzania twórczości indywidualnej i grupowej

-metody heurystyczne oraz systematycznego przeszukiwania pola rozwiązań.

Umiejętności

absolwent potrafi:

-poszukiwać innowacyjnych rozwiązań różnymi metodami stosowanie do potrzeb i możliwości

-oceniać rozwiązania różnymi metodami w celu wyselekcjonowania rozwiązań do realizacji

-obronić własne innowacyjne rozwiązania z zakresu nauki, techniki, organizacji

Kompetencje społeczne

absolwent jest gotów do:

-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, co wstępnie przygotowuje do pełnienia roli lidera

-szukania niekonwencjonalnych rozwiązań

-dostrzegania korzyści związanych z wykorzystaniem własnej wiedzy oraz dzielenia się wiedzą w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu. Średnia ze wszystkich ocen zespołu ekspertów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MIROSŁAW MILLER, MATEUSZ ROSZKOWSKI, BOŻENA SKIBICKA, PIOTR WRZECIONIARZ
Prowadzący grup: MATEUSZ ROSZKOWSKI, BOŻENA SKIBICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do generowania innowacyjnych pomysłów różnymi metodami poszukiwania rozwiązań z zakresu nauki, techniki oraz organizacji w obszarze kierunku studiów.

Realizowany własny projekt powinien dotyczyć innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia.

Pełny opis:

Zajęcia projektowe, podczas których studenci będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań dla zagadnień związanych z ich kierunkiem studiów. Kolejno przewidziano sprecyzowanie obszaru poszukiwań, zastosowanie metod heurystycznych oraz metod systematycznego przeszukiwania pola rozwiązań, określenie zbioru rozwiązań, dobór kryteriów oceny i ostateczny wybór rozwiązania do realizacji, przygotowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz zapotrzebowania na kapitał w czasie. Przewidziano także prezentację i obronę projektu przed komisją.

Literatura:

1. Transfer wiedzy na rzecz jakości życia, Piotr A. Wrzecioniarz, red. DRPiN, wyd. ENETEIA, 2013.

2. Innowacje w biznesie. Nowe modele i nowe praktyki, Piotr Kubinski red., Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2017

3. Strony interentowe dotyczące:

• Brain storming,

• Metoda 635,

• Metoda Philips 66,

• Drzewo wariantów,

• Tablica morfologiczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRYSTIAN OLEK
Prowadzący grup: KRYSTIAN OLEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne o charakterze projektowym mają przygotować studentów do generowania innowacyjnych pomysłów różnymi metodami poszukiwania rozwiązań z zakresu nauki, techniki oraz organizacji w obszarze kierunku studiów. Realizowany własny projekt powinien dotyczyć innowacyjnych rozwiązań zmierzających do wdrożenia.

Pełny opis:

Zajęcia projektowe, podczas których studenci będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań dla zagadnień związanych z kierunkiem studiów i/lub przyszłym miejscem pracy.

Uwagi:

Zajęcia mogą być prowadzone przez więcej niż jednego prowadzącego. Istnieje możliwość i przewiduje się prowadzenie zajęć w trybie „on line”.

Do przedmiotu przygotowano filmy „ Innowacje” oraz „ Uniwersytet 4.0”, udostępniane studentom i prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: IGA KOŁODYŃSKA, SZYMON SZEWRAŃSKI
Prowadzący grup: IGA KOŁODYŃSKA, SZYMON SZEWRAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia projektowe, podczas których studenci będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań dla zagadnień związanych z kierunkiem studiów i/lub przyszłym miejscem pracy.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne o charakterze projektowym mają przygotować studentów do generowania innowacyjnych pomysłów różnymi metodami poszukiwania rozwiązań z zakresu nauki, techniki oraz organizacji w obszarze kierunku studiów. Realizowany własny projekt powinien dotyczyć innowacyjnych rozwiązań zmierzających do wdrożenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)