Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość akademicka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-NI>PRZAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość akademicka
Jednostka: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH I NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

ósmy

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne o charakterze projektowym mają przygotować studentów do rozpoczęcia, prowadzenia lub rozwijania własnej działalności gospodarczej. Realizowany projekt powinien dotyczyć szeroko rozumianej przedsiębiorczości akademickiej w obszarze studiów lub przewidywanym/planowanym obszarze działalności gospodarczej w kraju lub za granicą. Prowadzącymi są wyłącznie praktycy - przedsiębiorcy oraz zewnętrzni edukatorzy przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Student realizuje własny lub zlecony np. z firmy projekt z zakresu przedsiębiorczości wykorzystując posiadaną wiedzę merytoryczną z obszaru studiów a także wiedzę ekspercką prowadzącego/prowadzących.

Literatura:

1. Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, UMWD, Wrocław, 2010, Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki

2. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era, Warszawa, 2015.

3. Tanowicz Piotr, Przedsiębiorczość Akademicka. Spółki spinoff w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, MARLEX, Warszawa, 2006

4. Wissema J.G., Technostarterzy, dlaczego i jak ?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, EDIT, Warszawa, 2005.

5. Wissema J.G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ZANTE, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

-związki między obszarem studiów a działalnością gospodarczą

-pojęcie ochrony własności intelektualnej

-strukturę kosztów i przychodów w firmie

-podstawowe zagadnienia z zakresu Przemysłu 4.0

-pojęcie opłacalności i realności gospodarczej planowanego przedsięwzięcia

Umiejętności

absolwent potrafi:

-definiować dane istotne dla rozważanego zagadnienia biznesowego, właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące

-przygotować strukturę kosztów i przychodów, wyznaczać próg rentowności oraz przygotować analizę SWOT planowanego przedsięwzięcia gospodarczego

-skutecznie przedstawić i obronić własne pomysły gospodarcze

-planować i organizować pracę indywidulaną oraz w zespole

Kompetencje społeczne

absolwent jest gotów do:

-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

-indywidualnego i grupowego poszukiwania kierunków rozwoju gospodarczego

-lokowania własnych pomysłów w megatrendach rozwojowych

-realizowania przedsięwzięć z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczenia projektowego - 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDYTA KRASIŃSKA, MIROSŁAW MILLER, WALERY OKULICZ-KOZARYN, KRYSTIAN OLEK, TERESA SIARKIEWICZ
Prowadzący grup: EDYTA KRASIŃSKA, WALERY OKULICZ-KOZARYN, KRYSTIAN OLEK, TERESA SIARKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne o charakterze ćwiczeń warsztatowych mające na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej oraz organizacji własnej firmy innowacyjnej. Prowadzącymi są wyłącznie praktycy - przedsiębiorcy oraz zewnętrzni edukatorzy przedsiębiorczości. Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami niezbędnymi do rozumienia przedsiębiorczości analizując własne projekty (nowo zakładane spółki spinoff i startup).

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, w tym: modele kariery absolwentów Uczelni, metody komunikacji interpersonalnej, rozwijanie kreatywności, zarządzanie własnością intelektualną, rynek i marketing, gospodarka i biznes oparte na wiedzy, podstawy ekonomii przedsiębiorstwa.

Prowadzącymi są przedsiębiorcy oraz doświadczeni edukatorzy przedsiębiorczości zapraszani z zewnątrz Uczelni, w tym z firm innowacyjnych, jednostek otoczenia biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości oraz z podmiotów zagranicznych. Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami niezbędnymi do rozumienia przedsiębiorczości analizując własne projekty (nowo zakładane spółki spinoff i startup). Poza zajęciami warsztatowymi, studenci będą mieli możliwość udziału w wykładach i seminariach gości Uczelni, indywidualnym mentoringu, oraz zajęciach prowadzonych przez Internet. Najlepsze projekty będą nagradzane możliwością inkubowania ich w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UPWr oraz wspierania przez współpracujące z UPWr fundusze inwestycyjne wczesnego ryzyka.

Literatura:

1. Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, UMWD, Wrocław, 2010, Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki

2. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era, Warszawa, 2015.

3. Tanowicz Piotr, Przedsiębiorczość Akademicka. Spółki spinoff w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, MARLEX, Warszawa, 2006

4. Wissema J.G., Technostarterzy, dlaczego i jak ?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, EDIT, Warszawa, 2005.

5. Wissema J.G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ZANTE, 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDYTA KRASIŃSKA, KLAUDIA MIGASIEWICZ, MIROSŁAW MILLER, KRYSTIAN OLEK
Prowadzący grup: EDYTA KRASIŃSKA, KLAUDIA MIGASIEWICZ, KRYSTIAN OLEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne o charakterze projektowym mają przygotować studentów do rozpoczęcia, prowadzenia lub rozwijania własnej działalności gospodarczej. Realizowany projekt powinien dotyczyć szeroko rozumianej przedsiębiorczości akademickiej w obszarze studiów lub przewidywanym/planowanym obszarze działalności gospodarczej w kraju lub za granicą. Prowadzącymi są wyłącznie praktycy - przedsiębiorcy oraz zewnętrzni edukatorzy przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Student realizuje własny lub zlecony np. z firmy projekt z zakresu przedsiębiorczości wykorzystując posiadaną wiedzę merytoryczną z obszaru studiów a także wiedzę ekspercką prowadzącego/prowadzących.

Uwagi:

Zajęcia mogą być prowadzone przez więcej niż jednego prowadzącego także w formule „on line”.

Do przedmiotu przygotowano filmy „ Przedsiębiorczość akademicka” oraz „Uniwersytet 4.0”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZBIGNIEW PIEPIORA
Prowadzący grup: ZBIGNIEW PIEPIORA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SZYMON SZEWRAŃSKI
Prowadzący grup: ZBIGNIEW PIEPIORA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)