Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość akademicka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-M-SJ>PRZAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość akademicka
Jednostka: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH I NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

jednolite magisterskie

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne o charakterze projektowym mają przygotować studentów do rozpoczęcia, prowadzenia lub rozwijania własnej działalności gospodarczej. Realizowany projekt powinien dotyczyć szeroko rozumianej przedsiębiorczości akademickiej w obszarze studiów lub przewidywanym/planowanym obszarze działalności gospodarczej w kraju lub za granicą. Prowadzącymi są wyłącznie praktycy - przedsiębiorcy oraz zewnętrzni edukatorzy przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Student realizuje własny lub zlecony np. z firmy projekt z zakresu przedsiębiorczości wykorzystując posiadaną wiedzę merytoryczną z obszaru studiów a także wiedzę ekspercką prowadzącego/prowadzących.

Literatura:

1. Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, UMWD, Wrocław, 2010, Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki

2. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era, Warszawa, 2015.

3. Tanowicz Piotr, Przedsiębiorczość Akademicka. Spółki spinoff w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, MARLEX, Warszawa, 2006

4. Wissema J.G., Technostarterzy, dlaczego i jak ?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, EDIT, Warszawa, 2005.

5. Wissema J.G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ZANTE, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

-związki między obszarem studiów a działalnością gospodarczą

-pojęcie ochrony własności intelektualnej

-strukturę kosztów i przychodów w firmie

-podstawowe zagadnienia z zakresu Przemysłu 4.0

-pojęcie opłacalności i realności gospodarczej planowanego przedsięwzięcia

Umiejętności

absolwent potrafi:

-definiować dane istotne dla rozważanego zagadnienia biznesowego, właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące

-przygotować strukturę kosztów i przychodów, wyznaczać próg rentowności oraz przygotować analizę SWOT planowanego przedsięwzięcia gospodarczego

-skutecznie przedstawić i obronić własne pomysły gospodarcze

-planować i organizować pracę indywidulaną oraz w zespole

Kompetencje społeczne

absolwent jest gotów do:

-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

-indywidualnego i grupowego poszukiwania kierunków rozwoju gospodarczego

-lokowania własnych pomysłów w megatrendach rozwojowych

-realizowania przedsięwzięć z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczenia projektowego - 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZOFIA KROKOSZ-KRYNKE, MIROSŁAW MILLER, TERESA SIARKIEWICZ
Prowadzący grup: ROBERT KARCZMARCZYK, ZOFIA KROKOSZ-KRYNKE, MAŁGORZATA PIETRAS-SZEWCZYK, TERESA SIARKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KARCZMARCZYK, MIROSŁAW MILLER
Prowadzący grup: ROBERT KARCZMARCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)