Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka negocjacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SI>SZNEG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka negocjacji
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu komunikacji.

Skrócony opis:

Kurs mierzący się ze wymaganiami prowadzenia rozmów negocjacyjnych. Omawia cechy negocjatorów, techniki wywierania wpływu na ludzi oraz uczy zarządzania sobą. Zwraca uwagę na komunikację w sytuacjach trudnych.

Pełny opis:

Rodzaje inteligencji, uczucia w sytuacji zawodowej. Role w negocjacjach, znaczenie ról zadaniowych. Koncepcja „Lis i jeż” – specjalizacja w kształtowaniu kompetencji społecznych. Personal branding. Cechy przywódcy. Zarządzanie czasem, planowanie, determinanty odporności na presję czasu i stres. Antropologia przestrzeni, budowanie przyjaznego otoczenia. Mechanizmy negocjacji: zasady budowania relacji w kontaktach z osobowościami sprężynującymi, komunikacja. w sytuacjach trudnych, korporacyjny poker, relacje toksyczne, destrukcyjny wpływ technik manipulacyjnych. Repetytorium.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Goleman D., Inteligencja społeczna, Poznań 2013, Rebis.

2. Santorski J., Alchemia kariery, Warszawa 2012, Dom Wydawniczy Jarosław Szulski & CO.

3. Schawbel D., Personal branding 2.0, Gliwice 2012, Wyd. One Press.

Literatura uzupełniająca:

1. Clayton M., Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011, Samo Sedno.

2. Seligman M.E., Optymizmu można się nauczyć: jak zmienić swoje myślenie i swoje życie, Poznań 2002, Media Rodzina.

3. Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psychologia i życie, Warszawa 2012, Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Posiada wiedzę w zakresie nauki o zarządzaniu niezbędną w różnych formach aktywności związanych z produkcja rolniczą oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

W zakresie umiejętności:

1. Posiada umiejętność organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych w zakresie produkcji rolniczej oraz sporządzić z tego zakresu dobrze udokumentowane opracowanie i prezentacje ustną.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Potrafi pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z kursu stanowi składową punktacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Sumowane są punkty uzyskane ze sprawdzianu pisemnego, aktywności, udziału w dyskusjach, frekwencji oraz wykonania zadań dodatkowych. Wiedza weryfikowana jest podczas sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian pisemny zawiera dwa pytania problemowe, umożliwiające ocenę umiejętności. Kompetencje społeczne są oceniane w oparciu o udział w zajęciach

i dyskusjach tematycznych, frekwencję oraz wykonanie zadań dodatkowych. Wymagany poziom niezbędny do zaliczenia przedmiotu: 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Prowadzący grup: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Prowadzący grup: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Prowadzący grup: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Prowadzący grup: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Prowadzący grup: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Prowadzący grup: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Prowadzący grup: MILENA WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)