Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie w inżynierii produkcji bio-surowcowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SI>STWINŻOWEJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie w inżynierii produkcji bio-surowcowej
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym. Podstawowa znajomość urządzeń automatyki i zagadnień sterowania.

Skrócony opis:

Wykorzystanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami wykorzystywanymi w inżynierii produkcji bio-surowcowej. Budowa i zasada działania sterowników PLC. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym.

Pełny opis:

Możliwości wykorzystania sterowania w inżynierii produkcji bio-surowcowej – przykłady praktyczne. Sterowanie cyfrowe. Budowa i zasada działania sterowników PLC. Zasady projektowania układów sterowania. Budowa i zasada działania wybranych czujników i urządzeń wykonawczych. Metody i języki programowania sterowników PLC. Systemy typu SCADA. Automatyzacja procesów produkcji roślinnej i zwierzęcej, przechowalnictwa i przetwórstwa płodów rolnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Flaga S., 2010 Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym, Wydawnictwo BTC Legionowo.

2. Kwaśniewski J., 2008 Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo BTC Legionowo.

3. Łuczycka D., Pentoś K., 2012 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Literatura uzupełniająca:

1. Przekaźniki programowalne easy 500 i easy 700 Instrukcja użytkownika.

2. Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania. Materiały producenta dostępne na www.moeller.pl.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Zna budowę i zasadę działania sterowników PLC, czujników i urządzeń wykonawczych stosowanych w inżynierii produkcji bio-surowcowej.

2. Zna zasady projektowania systemów automatyzacji stosowanych w inżynierii produkcji bio-surowcowej.

W zakresie umiejętności:

1. Potrafi przygotować dokumentację techniczną projektu.

2. Potrafi dobrać sterownik, czujniki i urządzenia wykonawcze do zadania sterowania obiektem.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Pracuje w zespole jako lider lub wykonawca zadania.

2. Rozumie znaczenie automatyzacji procesów stosowanych w inżynierii produkcji bio-surowcowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)