Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SI>FZZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakeresu zarządzania.

Skrócony opis:

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z zasobami ludzkimi w firmach. Osiąganie celów firmy za pomocą personelu. Zaspakajanie potrzeb pracowniczych.

Pełny opis:

Znaczenie zarządzania kadrami, zewnętrzne i wewnętrzne determinanty wpływające na proces zarządzania kadrami, modele zarządzania kadrami, struktura funkcji personalnej i jej elementy (dobór, doskonalenie i rozwój, motywowanie, oceny pracowników), podmioty zarządzania kadrami, informowanie i komunikowanie, metody badań problematyki kadr.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Listwan T. Zarządzanie kadrami. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Listwan T. Zarządzanie kadrami podstawy teoretyczne i ćwiczenia. Wyd. AE we Wrocławiu, 2000.

3. Król H. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, W-wa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Sajkiewicz A. Zasoby ludzkie w firmie. Wyd. Poltex Warszawa , 2000.

2. Sekuła Z. Planowanie zatrudnienia. Wyd. ABC Kraków, 2001.

3. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. Profesjonalna Szkoła Biznesu. Kraków, 1996.

4. Moczydłowska J, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Wyd. Difin, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Student ma ogólną wiedzę związaną z zarządzaniem kadrami.

2. Zna metody i narzędzia pozwalające opisywać i analizować procesy związane z problematyką kadrową.

3. Ma wiedzę o tym kim jest przywódca i jakie ma znaczenie dla problematyki kadrowej.

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska w sferze zarządzania personelem.

2. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną, posiada zdolności z zakresu doboru właściwych pracowników do organizacji.

3. Potrafi właściwie motywować personel ze względu na jego umiejętności.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

2. Potrafi komunikować się z otoczeniem w celu wymiany profesjonalnej wiedzy w zakresie zarządzania personelem.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA ADAMSKA
Prowadzący grup: HANNA ADAMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA ADAMSKA
Prowadzący grup: HANNA ADAMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA ADAMSKA
Prowadzący grup: HANNA ADAMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA ADAMSKA
Prowadzący grup: HANNA ADAMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA ADAMSKA
Prowadzący grup: HANNA ADAMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA ADAMSKA
Prowadzący grup: HANNA ADAMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA ADAMSKA
Prowadzący grup: HANNA ADAMSKA, JUSTYNA JANOWSKA-BIERNAT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)