Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management of Plant Protection Techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SE>ZTEOCHROŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Management of Plant Protection Techniques
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Ogólne maszynoznawstwo rolnicze, podstawy produkcji roślinnej, biologia na poziomie szkoły średniej.

Osoba do konaktu:

Dr eng. Beata Cieniawska; beata.cieniawska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Opanowany zakres materiału pozwoli słuchaczom na praktyczne wykorzystanie możliwości techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnym rolnictwie w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Ponadto znajomość wykładanej tematyki umożliwia uzyskanie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin, badania sprzętu do stosowania ś.o.r. oraz prowadzenie działalności doradczej w wymienionym zakresie. Dodatkowo studenci zapoznają się z podstawowymi grupami agrofagów oraz substancjami aktywnymi środków ochrony roślin.

Pełny opis:

Metody ochrony roślin. Klasyfikacja maszyn i urządzeń do ochrony roślin Zasada działania i użytkowania opryskiwaczy Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin w produkcji polowej. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin w produkcji sadowniczej, warzywniczej i pod osłonami Okresowe badania opryskiwaczy ciągnikowych. Tendencje rozwojowe w technice ochrony roślin Zarys metodyk badań aparatury do stosowania środków ochrony roślin. Podstawowe zasady BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin. Wiadomości wstępne z zakresu organizmów powodujących straty w rolnictwie. Czynniki abiotyczne powodujące choroby roślin. Czynniki biotyczne powodujące choroby roślin (wirusy, bakterie, grzyby). Problem występowania szkodników w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Nie chemiczne metody ochrony roślin. Pojęcia środka ochrony roślin. Mechanizmy działania środków ochrony roślin. Zasady doboru środków ochrony roślin. Przegląd najczęściej stosowanych substancji czynnych środków ochrony roślin. Podstawowe informacje z zakresu nabywania, obrotu i stosowania środków ochrony roślin.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Orzechowski Z., Prywer J. 2008. Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy. WNT Warszawa.

2. Technika ochrony roślin. A. Gajtkowski. Poznań 2000.

3. Technika opryskiwania roślin dla praktyków. R. Hołownicki. Plantpress, Kraków 2006.

4. Boczek J. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wyd. SGGW W-Wa (wyd. 2001 + późniejsze).

5. Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. PWRiL W-wa (wyd. 2001 + późniejsze).

6. Kryczyński S. Fitopatologia 2010. PWRiL Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Zalecenia ochrony roślin dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych I-IV, Instytut Ochrony Roślin – Poznań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Posiada szczegółową wiedzę zakresie inżynierii produkcji rolniczej obejmującą maszyny i pojazdy rolnicze, inżynierię przechowalnictwa i przetwórstwa płodów rolnych.

2. Posiada wiedzę z zakresu procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz infrastruktury gospodarstwa wiejskiego.

W zakresie umiejętności:

1. Posiada umiejętność projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w zakresie inżynierii produkcji rolniczej.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji rolniczej oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów.

2. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za podjęte działania wpływające na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z realizacji projektów 60%, ocena z kolokwium 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)