Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MARKETING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SE>MARK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MARKETING
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii.

Osoba do konaktu:

Dr eng. Stanisław Minta; stanislaw.minta@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i planowania marketingowego. Kurs oparty jest o zapoznanie się studentów z koncepcją marketing mix zgodną z wersją 4P (polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, polityka promocyjna).

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień marketingowych w przedsiębiorstwach. Podział rynków i sposoby określania ich wielkości. Otoczenie i typy orientacji przedsiębiorstw. Potrzeby nabywcy jako centrum uwagi działań marketingowych. Marketing mix jako koncepcja planu marketingowego. Polityka produktowa. Struktura produktu marketingowego. Sposoby na budowanie oferty asortymentowej. Polityka cenowa. Główne narzędzia w miksie kontrahenckim. Sposoby wyznaczania cen produktów. Polityka dystrybucyjna. Kanały dystrybucyjne – charakterystyka. Polityka komunikacyjna. Sposób prawidłowej komunikacji z nabywcami. Reklama i metody jej tworzenia. Inne narzędzia promocji przedsiębiorstw. Specyfika marketingu w branży agrobiznesu.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Altkorn J., 2006. Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.

2. Kotler P., 2009. Marketing, Rebis.

3. Urban S., 2008. Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Student posiada wiadomości teoretyczne i praktyczne, związane z analizą marketingową przedsiębiorstwa.

2. Stosuje metody klasyfikacji rynków i oceny ich wartości.

3. Orientuje się w zasadach metodyki badań marketingowych.

W zakresie umiejętności:

1. Student rozpoznaje problemy marketingowe przedsiębiorstwa.

2. Samodzielnie planuje i wykonuje analizę marketingową przedsiębiorstwa oraz stosuje wynikające z niej wnioski w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje zrozumienie konieczności rozpoznania i zaspokojenia potrzeb klienta jako integralnej części zarządzania w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK PRYMON
Prowadzący grup: MAREK PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)