Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PHYSICS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZI-SE>FIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PHYSICS
Jednostka: KATEDRA FIZYKI I BIOFIZYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki i matematyki

Osoba do konaktu:

dr hab. Teresa Kral, profesor uczelni

teresa.kral@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W trakcie kursu będą realizowane wybrane tematy z następujących działów fizyki: mechanika klasyczna, mechanika płynów, ruch drgający - fale, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, fale elektro-magnetyczne, fizyka jądrowa i elementy fizyki współczesnej, wybrane techniki pomiarowe.

Pełny opis:

Siły działające w przyrodzie. Względność ruchu. Podstawy mechaniki klasycznej - zasady dynamiki Newtona, zasady zachowania energii i pędu. Dynamika ruchu obrotowego. Drgania - ruch harmoniczny. Fale – ruch falowy. Fale akustyczne i elektromagnetyczne. Optyka falowa i geometrycznej. Dualizm korpuskularno-falowy. Podstawy termodynamiki – transport ciepła. Fizyka płynów. Pole grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne, podstawowe pojęcia i prawa. Prąd stały – cechy i prawa. Elementy fizyki jądrowej. Fizyczne techniki pomiarowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. RESNICK R. HALLIDAY D., WALKER J. (2003). Podstawy fizyki, tom I -V, PWN, Warszawa.

2. KANE J., W. STERNHEIM M.M. (1988). Fizyka dla przyrodników, PWN, Warszawa.

3. SKORKO M. (1979): Fizyka, PWN, Warszawa.

4. HEWITT P.G. (2001): Fizyka wokół nas. PWN, Warszawa.

5. PRZESTALSKI S. (2001). Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wydawnictwo UPWr. Wrocław.

6. BRYSZEWSKA M., LEYKO W. (1997). Biofizyka dla biologów. PWN. Warszawa.

7. BOBROWSKI Cz. (1981): Fizyka-krótki kurs dla inżynierów. WNT, Warszawa.

8. BULANDA W. (2007). Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego. UMCS. Lublin.

9. KLESZCZYŃSKA H. KILIAN M., KUCZERA J.- praca zbiorowa. (2008). Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wydawnictwo UWP. Wrocław.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki o charakterze aplikacyjnym dostosowaną do kierunku studiów.

2. Ma ogólną wiedzę na temat zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w biosferze i wykorzystywanych w technice dostosowaną do kierunku studiów.

3. Wykazuje znajomość i rozumienie fizycznych podstaw wybranych metod, technik, technologii, narzędzi i ich praktycznego zastosowania.

W zakresie umiejętności:

1. Student posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia oraz wykorzystania informacji z dziedziny fizyki na potrzeby opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku.

2. Wykazuje umiejętność precyzyjnego posługiwania się wielkościami fizycznymi oraz ich jednostkami miary.

3. Pod nadzorem opiekuna potrafi wykonywać proste zadanie badawcze z zastosowaniem różnych technik pomiarowych. Posiada również umiejętność tworzenia sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań i przedstawiania ich wyników w formie tabel i wykresów.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student potrafi pracować w grupie.

2. Potrafi określić priorytety i wyznaczyć harmonogram zadań służące realizacji określonego zadania.

3. Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nauk podstawowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń (wykonanie oraz zaliczenie wymaganej liczby ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin pisemny oraz pisemno-ustny w 2 terminie. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania zaliczenia z ćwiczeń oraz zdania egzaminu przy poziomie wiedzy co najmniej 60%. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: PAULINA STRUGAŁA-DANAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA PRUCHNIK
Prowadzący grup: TERESA KRAL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Knowledge including: classical mechanics, structure of matter and its properties, humidity, law of thermodynamics, balance of heat, heat transport processes, flow of liquids, Bernoulli's equation, liquid viscosity, Newton's law, phenomenon of surface tension and capillary effect.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Physical quantities – their units, classification, definitions and physical sense. Basic concepts of classical mechanics. General equation of motion and specific cases. A graphical representation of equations of motion.

Principles of dynamics and scope of their applicability. Kinetic energy, potential energy, conservation of mechanical energy. Elasticity and plasticity. Hooke’s law and Young’s modulus.

Archimedes principle, density and specific weight of liquid and solid materials, hydrostatic weight. Examples of problem solutions.

Hydromechanics – statics and dynamics of liquids. Bernoulli's equation and stream continuity, viscosity phenomenon, Newton’s law. Poiseulille’s law.

Surface phenomena and capillary action. Methods of determining the surface tension coefficient. Evaporation phenomenon, air humidity and methods for its determination. Maximum, relative and absolute humidity, dew point, Assman psychrometer.

The principle of heat balance in construction practice. The laws: Fourier, Stefan-Boltzmann and Wien – used in construction. Laws of thermodynamics. Example of problem solutions

Literatura: (tylko po angielsku)

1. University Physics, with Modern Physics, 11-th Edition, Young HD., Freedman RA. Pearson Addition Wesley, San Francisco Boston New York , 2004

2. Materials in English concerning the description of the theoretical and practical laboratory of physics, prepared by the staff of the Department - T. Kral, J. Miśkiewicz and J. Gabrielska, H. Pruchnik - Students receive the first exercises

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA PRUCHNIK
Prowadzący grup: TERESA KRAL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Knowledge including: classical mechanics, structure of matter and its properties, humidity, law of thermodynamics, balance of heat, heat transport processes, flow of liquids, Bernoulli's equation, liquid viscosity, Newton's law, phenomenon of surface tension and capillary effect.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Physical quantities – their units, classification, definitions and physical sense. Basic concepts of classical mechanics. General equation of motion and specific cases. A graphical representation of equations of motion.

Principles of dynamics and scope of their applicability. Kinetic energy, potential energy, conservation of mechanical energy. Elasticity and plasticity. Hooke’s law and Young’s modulus.

Archimedes principle, density and specific weight of liquid and solid materials, hydrostatic weight. Examples of problem solutions.

Hydromechanics – statics and dynamics of liquids. Bernoulli's equation and stream continuity, viscosity phenomenon, Newton’s law. Poiseulille’s law.

Surface phenomena and capillary action. Methods of determining the surface tension coefficient. Evaporation phenomenon, air humidity and methods for its determination. Maximum, relative and absolute humidity, dew point, Assman psychrometer.

The principle of heat balance in construction practice. The laws: Fourier, Stefan-Boltzmann and Wien – used in construction. Laws of thermodynamics. Example of problem solutions

Literatura: (tylko po angielsku)

1. University Physics, with Modern Physics, 11-th Edition, Young HD., Freedman RA. Pearson Addition Wesley, San Francisco Boston New York , 2004

2. Materials in English concerning the description of the theoretical and practical laboratory of physics, prepared by the staff of the Department - T. Kral, J. Miśkiewicz and J. Gabrielska, H. Pruchnik - Students receive the first exercises

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA PRUCHNIK
Prowadzący grup: TERESA KRAL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Knowledge including: classical mechanics, structure of matter and its properties, humidity, law of thermodynamics, balance of heat, heat transport processes, flow of liquids, Bernoulli's equation, liquid viscosity, Newton's law, phenomenon of surface tension and capillary effect.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Physical quantities – their units, classification, definitions and physical sense. Basic concepts of classical mechanics. General equation of motion and specific cases. A graphical representation of equations of motion.

Principles of dynamics and scope of their applicability. Kinetic energy, potential energy, conservation of mechanical energy. Elasticity and plasticity. Hooke’s law and Young’s modulus.

Archimedes principle, density and specific weight of liquid and solid materials, hydrostatic weight. Examples of problem solutions.

Hydromechanics – statics and dynamics of liquids. Bernoulli's equation and stream continuity, viscosity phenomenon, Newton’s law. Poiseulille’s law.

Surface phenomena and capillary action. Methods of determining the surface tension coefficient. Evaporation phenomenon, air humidity and methods for its determination. Maximum, relative and absolute humidity, dew point, Assman psychrometer.

The principle of heat balance in construction practice. The laws: Fourier, Stefan-Boltzmann and Wien – used in construction. Laws of thermodynamics. Example of problem solutions

Literatura: (tylko po angielsku)

1. University Physics, with Modern Physics, 11-th Edition, Young HD., Freedman RA. Pearson Addition Wesley, San Francisco Boston New York , 2004

2. Materials in English concerning the description of the theoretical and practical laboratory of physics, prepared by the staff of the Department - T. Kral, J. Miśkiewicz and J. Gabrielska, H. Pruchnik - Students receive the first exercises

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA PRUCHNIK
Prowadzący grup: TERESA KRAL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Knowledge including: classical mechanics, structure of matter and its properties, humidity, law of thermodynamics, balance of heat, heat transport processes, flow of liquids, Bernoulli's equation, liquid viscosity, Newton's law, phenomenon of surface tension and capillary effect.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Physical quantities – their units, classification, definitions and physical sense. Basic concepts of classical mechanics. General equation of motion and specific cases. A graphical representation of equations of motion.

Principles of dynamics and scope of their applicability. Kinetic energy, potential energy, conservation of mechanical energy. Elasticity and plasticity. Hooke’s law and Young’s modulus.

Archimedes principle, density and specific weight of liquid and solid materials, hydrostatic weight. Examples of problem solutions.

Hydromechanics – statics and dynamics of liquids. Bernoulli's equation and stream continuity, viscosity phenomenon, Newton’s law. Poiseulille’s law.

Surface phenomena and capillary action. Methods of determining the surface tension coefficient. Evaporation phenomenon, air humidity and methods for its determination. Maximum, relative and absolute humidity, dew point, Assman psychrometer.

The principle of heat balance in construction practice. The laws: Fourier, Stefan-Boltzmann and Wien – used in construction. Laws of thermodynamics. Example of problem solutions

Literatura: (tylko po angielsku)

1. University Physics, with Modern Physics, 11-th Edition, Young HD., Freedman RA. Pearson Addition Wesley, San Francisco Boston New York , 2004

2. Materials in English concerning the description of the theoretical and practical laboratory of physics, prepared by the staff of the Department - T. Kral, J. Miśkiewicz and J. Gabrielska, H. Pruchnik - Students receive the first exercises

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)