Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>TRANSTYCE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transport w logistyce
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki

Skrócony opis:

Infrastruktura logistyczna w transporcie. Środki transportu bliskiego i dalekiego do przewozu towarów w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Energochłonność technicznych środków transportu wewnątrzzakładowego i zewnętrznego.

Pełny opis:

Podstawowe procesy logistyczne. Techniczna infrastruktura procesów logistycznych. Transport w systemie logistycznym. Proces transportowy.Transport bliski (przemysłowy). Transport daleki. Transport intermodalny. Efektywność funkcjonowania transportu. Infrastruktura transportowa – drogi publiczne i zakładowe, punkty, węzły i linie transportowe. Optymalizacja zużycia paliwa przez środki transportowe. Bilanse energetyczne różnego rodzaju transportu.

Literatura:

1.Bielejew J.: Transport rolniczy, IBMER 2000

2.Burski Z, Krasowski E.: Maszyny i urządzenia w przemyśle rolno-spożywczym, WAR Lublin 2000

3.Kubiak M.: Transport leśny, WAR Poznań 1998

4.Zwierzycki W. i inni: Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności, SYSTHERM Poznań 2006.

5.Markusik S.: Infrastruktura logistyczna w transporcie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości związane z transportem różnego rodzaju ładunków. / TR_P6S_WG01, TR_P6S_WK01

2. Kojarzy i opisuje działanie różnorodnych środków technicznych stosowanych podczas wykonywania zadań transportowych. / TR_P6S_WG01, TR_P6S_WK01

3. Ma wiadomości dotyczące energooszczędnej eksploatacji taboru ciągnikowo-samochodowego w czasie przewozu płodów rolnych, drewna i żywności. / TR_P6S_WG01, TR_P6S_WK01

W zakresie umiejętności:

1. Student nabywa umiejętność wykonywania bilansu energetycznego i doboru różnych środków transportowych. Rozróżnia siły trakcyjne występujące podczas pracy kołowych środków transportowych. Określa aspekt ekonomiczny wynikający z zastosowania środków technicznych do przewozu zróżnicowanych grup ładunków. / TR_P6S_UW04, TR_P6S_UK02, TR_P6S_UK03

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących w czasie zaspakajania potrzeb współczesnej cywilizacji z wykorzystaniem motoryzacji. / TR_P6S_KO03, TR_P6S_KR01

2. Ocenia i wyjaśnia oddziaływanie różnych form transportu na jego energochłonność. / TR_P6S_KO03, TR_P6S_KR01

3. Zna zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z dynamicznym rozwojem motoryzacji. / TR_P6S_KO03, TR_P6S_KR01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (40%), ocena z wykładu (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN BERNAT
Prowadzący grup: JAN BERNAT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA, ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)