Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy utrzymywania maszyn II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>PUM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy utrzymywania maszyn II
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technika rolnicza i leśna. st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących elementów maszyn i właściwości materiałów

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia z zakresu użytkowania maszyn, trybologia, zużycie elementów na skutek tarcia i korozji, metody obsługi, procesy technologiczne przywrócenia własności użytkowych elementów maszyn.

Pełny opis:

Procesy zużycia i korozji oraz sposoby regeneracji elementów maszyn; metody diagnozowania stanu technicznego; tolerancje i pasowania, łańcuchy wymiarowe; dokumentacja techniczna, karty technologiczne procesu naprawy, specyficzne wymagania dotyczące maszyn do realizacji procesów technologicznych w rolnictwie i w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Literatura:

Bohdziewicz J. Podstawy utrzymywania maszyn, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2012;

Hebda M., Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn, PIB Warszawa 2007;

Niziński S., Michalski R. Utrzymanie pojazdów i maszyn, wyd. PiB, Warszawa 2007;

Żółtowski J. Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji i niezawodności maszyn, wyd. Politechniki, Warszawa 2004;

Legutko S.: Eksploatacja maszyn, wyd. Politechniki, Poznań 2007.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości związane z budową makro-i mikrostruktury powierzchni elementów maszyn. Poznaje procesy zużycia i korozji elementów maszyn oraz podstawowe zagadnienia tribologii. Otrzymuje wiadomości dotyczące sposobów prowadzenia dokumentacji technicznej. / TR_P6S_WG02, TR_P6S_WG04

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi opracować karty technologiczne, instrukcje napraw i obsługi. Sporządza harmonogramy oraz określa zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne i czas poprawnego użytkowania urządzenia w zależności od warunków jego eksploatacji. / TR_P6S_UW01, TR_P6S_UW02, TR_P6S_UO01

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących między warunkami eksploatacji a zużyciem części maszyn. Potrafi określić priorytety służące zapewnieniu poprawnej eksploatacji maszyn. Ma świadomość ryzyka zawodowego i ocenić skutki niewłaściwego użytkowania maszyn. / TR_P6S_KK01, TR_P6S_KK02, TR_P6S_KO01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (40%), ocena z egzaminu (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JAN BERNAT, JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JAN BERNAT, JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)