Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów pozyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>PROJALNEJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów pozyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu ochrony środowiska, fizyki, chemii

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu sposobów pozyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej głównie z biomasy oraz technologii bioenergetycznych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące . Biomasa, podział, charakterystyka. Charakterystyka i parametry różnych metod konwersji biomasy do energii. Metody energetycznego wykorzystania. Technologie zagęszczania biomasy. Pelety, brykiety- produkcja i wykorzystanie. Metody spalania i współspalania biomasy. Biopaliwa I, II i wyższych generacji. Pozyskiwanie bioetanolu i biodiesla. Piroliza, zgazowanie, toryfikacja. Fermentacja beztlenowa jako biotechnologia. Biogazownie, produkcja, wykorzystanie.

Literatura:

1. Szlachta j., Dyjakon A., Luberański A. Energia z biomasy. 2013

2. Klimiuk E.,Pawłowska M., Pokój T. 2012.Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju.

3. Podkówka W. i in. 2012. Biogaz rolniczy-odnawialne źródło energii. Teoria, praktyczne zastosowania. PWRiL. Warszawa.

4. Lewandowski W.M. 2001. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WTN. Warszawa,

5. Jędrczak A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów- Wydawnictwo PWN, Warszawa,

6. Myczko A. i in. Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Warszawa 2011.

7. Głaszczka A. i in. Biogazownie rolnicze. Warszawa 2010.

8. Czysta Energia, Biomasa, itp.– czasopisma

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student ma elementarną wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii stosowanych w rolnictwie / TR_P6S_WK06

2. Ma elementarną wiedzę w zakresie środowiska naturalnego jego zagrożeniach i ochrony w społeczeństwie globalnym / TR_P6S_WK05

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi ocenić i dokonać analizy czynników wpływających na jakość tworzonych produktów, zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan środowiska naturalnego / TR_P6S_UK04

2. Potrafi rozwiązywać w oparciu o standardowe działania inżynierskie problemy produkcyjne i eksploatacyjne uwzględniając poszanowanie środowiska naturalnego / TR_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku technika rolnicza i leśna w aspekcie odpowiedzialności za jakość żywności i stan środowiska naturalnego, rozumie pozatechniczne aspekty tej działalności / TR_P6S_KK02

2. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w tym kierować małym zespołem współpracowników i przyjąć odpowiedzialność za efekty jego pracy / TR_P6S_KO01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (50%), ocena z wykładu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK ROMAŃSKI
Prowadzący grup: LESZEK ROMAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)