Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne techniki stosowania środków ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>NOWŚLIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki stosowania środków ochrony roślin
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Ogólne maszynoznawstwo rolnicze

Skrócony opis:

Opanowany zakres materiału pozwoli studentom na praktyczne wykorzystanie możliwości techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnym rolnictwie w zakresie stosowania pestycydów. Ponadto znajomość wykładanej tematyki umożliwia uzyskanie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin, badania sprzętu do stosowania ś.o.r. oraz prowadzenie działalności doradczej w wymienionym zakresie.

Pełny opis:

Metody ochrony roślin. Klasyfikacja maszyn i urządzeń do ochrony roślin Zasada działania i użytkowania opryskiwaczy Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin w produkcji polowej. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin w produkcji sadowniczej, warzywniczej i pod osłonami Okresowe badania opryskiwaczy ciągnikowych. Tendencje rozwojowe w technice ochrony roślin Zarys metodyk badań aparatury do stosowania środków ochrony roślin. Podstawowe zasady BHP przy stosowaniu pestycydów.

Literatura:

1. Orzechowski Z., Prywer J. 2008. Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy. WNT Warszawa.

2. Technika ochrony roślin. A. Gajtkowski. Poznań 2000.

3. Technika opryskiwania roślin dla praktyków. R. Hołownicki. Plantpress, Kraków 2006

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student wykazuje znajomość zagadnień z podstaw techniki ochrony roślin, klasyfikacja maszyn i urządzeń, ich budowa i działanie, uwarunkowania właściwego wykorzystania chemicznej metody ochrony roślin oraz metodyki badań opryskiwaczy / TR_P6S_WG05

2. Zna zagrożenia wynikające ze stosowania środków ochrony roślin / TR_P6S_WK05

3. Zna budowę oraz podstawowe wskaźniki eksploatacyjne maszyn stosowanych do zabiegu opryskiwania / TR_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi wykorzystać podstawowe zasady, podstawy teoretyczne i praktyczne pracy środków technicznych podczas stosowania środków ochrony roślin / TR_P6S_UW01

2. Potrafi ocenić wpływ czynników technicznych, technologicznych i atmosferycznych na jakość zabiegu opryskiwania / TR_P6S_UK04

3. Potrafi praktycznie wykorzystać możliwości techniczno-technologiczne maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnym rolnictwie w zakresie stosowania pestycydów. / TR_P6S_UW06

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i doskonalenia się z uwagi na zmieniające się przepisy prawa w zakresie stosowania środków ochrony roślin i użytkowania opryskiwaczy. / TR_P6S_KK01

2. Umie dostrzec i zidentyfikować zagrożenia wynikające ze stosowania pestycydów w produkcji żywności, skutkującą działalnością na rzecz zmniejszenia skażenia środowiska, zmniejszenia zawartości pestycydów w produktach żywnościowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. / TR_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (50%), ocena z wykładu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)