Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizacja produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>MPZ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizacja produkcji zwierzęcej
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza z podstaw produkcji zwierzęcej, mechaniki i wytrzymałości materiałów

Skrócony opis:

Budowa, podstawy obliczeń oraz zasada działania i wykorzystanie maszyn stosowanych w produkcji zwierzęcej. Nowoczesne maszyny i urządzenia stosowane do przeróbki, przygotowania i zadawania pasz, pojenia, usuwania odchodów, doju i chłodzenia mleka, pielęgnacji zwierząt.

Pełny opis:

Treści kształcenia obejmują dwa bloki tematyczne. W pierwszym realizowane są zagadnienia dotyczące zaopatrzenia gospodarstw w wodę, produkcji pasz treściwych i objętościowych oraz transportu wewnętrznego. W ramach wykładów i ćwiczeń omawiana jest budowa, działanie oraz obliczenia parametrów pracy maszyn i urządzeń. W drugim bloku tematycznym omawiane są systemy chowu oraz standardy utrzymaniu zwierząt gospodarskich. Realizowane zagadnienia obejmują treści dotyczące rozwiązań budynków inwentarskich bydła, trzody chlewnej, drobiu, mechanizacji zadawania pasz, usuwania odchodów, doju i wstępnej obróbki mleka zbioru jaj. Omawiane są rozwiązania linii technologicznych oraz aspekty doboru nowoczesnych rozwiązań technicznych i doboru maszyn i urządzeń.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Szlachta J. 2013. Inżynieria w produkcji zwierzęcej. Skrypt UP we Wrocławiu.

Uzupełniająca:

2. Kowalik L., Lebiedowicz W., Siarkowski Zb., Wrotkowski K. 1999. Mechanizacja produkcji Zwierzęcej. Lublin.

3. K. Koprysz, H. Roszkowski, K. Zdun, 1994. ydawnictwa SGGW. Warszawa.

4.Bydło. Czasopismo – miesięcznik.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student ma elementarną wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej i projektowania, materiałoznawstwa, elementów, układów i systemów technicznych występujących w technice rolniczej i leśnej / TR_P6S_WG04

2. Student ma elementarną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik i urządzeń stosowanych w obiektach inwentarskich / TR_P6S_WG07

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego polegającego na właściwym doborze maszyn lub środków przy realizowaniu danej technologii, / TR_P6S_UW04

2. Student potrafi pod nadzorem wykonać proste zadania badawcze i projektowe dotyczące obiektów inwentarskich i przetwórstwa rolno-spożywczego / TR_P6S_UW06

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku technika rolnicza i leśna w aspekcie odpowiedzialności za jakość żywności i stan środowiska naturalnego, rozumie pozatechniczne aspekty tej działalności. / TR_P6S_KK02

2. Student ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny identyfikując i rozwiązując problemy związane z wykonywaną pracą, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania dobra ogółu. / TR_P6S_KR01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (40%), ocena z wykładu (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SZLACHTA
Prowadzący grup: JÓZEF SZLACHTA, MARIAN WIERCIOCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SZLACHTA
Prowadzący grup: JÓZEF SZLACHTA, MARIAN WIERCIOCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN WIERCIOCH
Prowadzący grup: MARIAN WIERCIOCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM LUBERAŃSKI
Prowadzący grup: ADAM LUBERAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM LUBERAŃSKI
Prowadzący grup: ADAM LUBERAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM LUBERAŃSKI
Prowadzący grup: ADAM LUBERAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)