Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>EMRLEEGO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technika rolnicza i leśna. st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, leśnych i przemysłu spożywczego.

Skrócony opis:

Opanowany zakres wiadomości pozwoli słuchaczom na właściwy dobór agregatów maszynowych i kierowanie procesami produkcyjnymi w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym.

Pełny opis:

Opory narzędzi i maszyn, bilans sił i mocy, dobór agregatów do pracy, bilans czasu roboczego, sposoby ruchu agregatu na polu oraz równowaga agregatów, klasyfikacja i charakterystyka maszyn i agregatów leśnych, organizacja prac transportowych w leśnictwie oraz paliwo-oszczędna eksploatacja agregatów leśnych, eksploatacja pojazdów specjalnych i specjalizowanych oraz kołowego transportu wewnątrz zakładowego przemysłu rolno-spożywczego. Student nabywa wiedzę o podstawowych zasad i teorii pracy agregatów maszynowych oraz czynników decydujących o właściwym wykorzystaniu oraz wydajności pracy, a także na temat możliwości techniczno- technologicznych maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnym rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie spożywczym. Umiejętność określania podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn i ich wykorzystanie.

Literatura:

1. Lorencowicz E. – Tabele Do Ćwiczeń z Użytkowania Maszyn Rolniczych. Wydawnictwo AR, Lublin 2004.

2. Kuczewski J., Majewski Z. – Eksploatacja Maszyn Rolniczych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

3. Marks N., Krzysztofik B. – Podstawy projektowania parku maszynowo-ciągnikowego w rolnictwie oraz wybrane zagadnienia bilansu mocy ciągnika rolniczego. Wydawnictwo AR, Kraków 2000.

4. Botwin M. – Podstawy użytkowania maszyn leśnych, Wydawnictwo SGGW, 1994

5. Praca zbiorowa pod kierunkiem E. Dulcet – Podstawy agrotechnologii, Wydawnictwo Uczelniane UT-P w Bydgoszczy, 2007

6. Banasiak J., Detyna J., Hutnik E., Szewczyk A., Zimny L. Agrotechnologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

7. Wojdalski J. (red.),Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno-spożywczym. Wyd. SGGW, Warszawa 2010

8. Diakun J., Eksploatacja w praktyce inżynierskiej przemysłu spożywczego. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. zna podstawowe zasady i teorię pracy agregatów maszynowych oraz czynników decydujących o właściwym wykorzystaniu oraz wydajności pracy, / TR_P6S_WG05

2. zna zasady teoretycznego opisania zachowania się agregatów maszynowych pracujących w różnych warunkach eksploatacyjnych, / TR_P6S_WG06

3. posiada wiedzę na temat możliwości techniczno- technologicznych maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnym rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie spożywczym. / TR_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

1. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych na temat podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn i ich wykorzystania, / TR_P6S_UW01

2. potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji badań podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego, / TR_P6S_UW02

3. potrafi pod nadzorem wykonać badania podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn. / TR_P6S_UW06

W zakresie kompetencji społecznych:

1. rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, / TR_P6S_KK01

2. rozumie potrzebę wykorzystania podstaw teoretycznych eksploatacji maszyn w celu uzyskania optymalnych efektów procesów produkcyjnych w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym, / TR_P6S_KK03

3. potrafi przygotować prezentacje przedstawiające opracowanie wyników badań, potrafi zaprezentować wyniki badań pracując zarówno w grupie, jak i samodzielnie. / TR_P6S_KO01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (50%), ocena z wykładu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)