Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka urządzeń rolniczych i przetwórstwa rolno-spożywczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>DURIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka urządzeń rolniczych i przetwórstwa rolno-spożywczego
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z matematyki, mechaniki i części maszyn

Skrócony opis:

Podstawy diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń. Obiekt techniczny jako przedmiot diagnozowania. Modele prognozowania stanów obiektów technicznych. Algorytmy diagnozowania, metody i urządzenia diagnostyczne.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w diagnostyce. Istota diagnostyki technicznej. Analiza techniczna obiektu technicznego. Procesy fizykochemiczne jako nosniki informacji o stanie obiektów technicznych. Modele diagnostyczne stosowane w analizie diagnostycznej maszyn rolniczych i przemysłu rolno-spożywczego. Modele prognozowania stanów obiektów technicznych. Algorytmy diagnozowania obiektów.

Literatura:

1. Diagnostyka obiektów technicznych. Niziński S., MichalskiI R., Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji. Warszawa-Sulejówek-Olsztyn-Radom, 2002.

2. Diagnostyka techniczna pojazdów, Żółtowski B., Jankowski M., Ćwik Z., Wydawnictwo ATR Bydgoszcz, 1994

3. Diagnostyka maszyn roboczych. Michalski R. (red.), ITE. Radom 2004

4. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Ma ogólną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej polowej i leśnej. / TR_P6S_WG05

2. Ma elementarną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno-spożywczym. / TR_P6S_WG06

3. Ma elementarną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej. / TR_P6S_WG07

W zakresie umiejętności:

1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych, potrafi dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. / TR_P6S_UW01

2. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników. / TR_P6S_UW02

3. Potrafi rozwiązywać problemy produkcyjne i eksploatacyjne w zakresie inżynierii rolniczej i leśnej, w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego. / TR_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku technika rolnicza i leśna. / TR_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (60%), ocena z wykładu (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)