Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>WARO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Gleboznawstwo, Fizjologia roślin, Żywienie roślin

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Skrócony opis:

Podstawowe informacje na temat biologii, wartości odżywczej warzyw, metod rozmnażania, wymagań przyrodniczych, nawożenia, zwalczania chwastów, ochrony przed chorobami i szkodnikami, metod uprawy i zbioru , traktowania posprzętnego.

Pełny opis:

Systematyka warzyw, definicja warzywnictwa. Stan warzywnictwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju. Biologia ważniejszych ogrodniczo gatunków warzyw charakterystyka odmian, przyrodnicze i ekonomiczne warunki uprawy warzyw. Rozmnażanie warzyw. Nawożenie organiczne i mineralne. Metody uprawy. Ochrona przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Metody przyśpieszenia zbioru warzyw. Zbiór i przechowywanie.

Literatura:

Kołota E ,Orłowski M., Biesiada A. 2007. Warzywnictwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Knaflewski M./ praca zbiorowa / 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWR i L Poznań.

Knaflewski M.(praca zbiorowa)2010.Uprawa warzyw w pomieszczeniach .PWR i L Poznań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student wykorzystuje wiedzę związaną z biologią, wymaganiami glebowymi i klimatycznymi, zasadami nawadniania, nawożenia i uprawy poszczególnych gatunków warzyw polowych i pod osłonami. Wyjaśnia wpływ czynników mikroklimatycznych i agrotechnicznych na wielkość i jakość plonu rośliny uprawnej, ocenia stan zagrożenia upraw przez choroby, szkodniki i chwasty.

[RR_P6S_WK06; RR_P6S_WK07]

W zakresie umiejętności

Student nabywa umiejętności wyboru odmiany dostosowanej do obranego celu produkcji oraz skutecznych metod ochrony roślin. Określa optymalny termin zbioru, sposób traktowania posprzętnego warzyw. Potrafi opracować kartę technologiczną ważniejszych gospodarczo gatunków warzyw na zbiór w różnych porach roku.

[RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO01]

W zakresie kompetencji społecznych

Student ma świadomość odpowiedzialności za jakość produkcji warzywniczej, ma świadomość ryzyka jej prowadzenia oraz wpływu na środowisko naturalne.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie pisemne.

Umiejętności

Zaliczenie pisemne.

Kompetencje społeczne

Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EUGENIUSZ KOŁOTA, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)