Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika aplikacji środków ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>TECHAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika aplikacji środków ochrony roślin
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Ogólne maszynoznawstwo rolnicze

Osoba do konaktu:

Dr inż. Beata Cieniawska

Skrócony opis:

Opanowany zakres materiału pozwoli słuchaczom na praktyczne wykorzystanie możliwości techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnym rolnictwie w zakresie stosowania pestycydów. Ponadto znajomość wykładanej tematyki umożliwia uzyskanie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin, badania sprzętu do stosowania ś.o.r. oraz prowadzenie działalności doradczej w wymienionym zakresie.

Pełny opis:

Metody ochrony roślin. Klasyfikacja maszyn i urządzeń do ochrony roślin Zasada działania i użytkowania opryskiwaczy Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin w produkcji polowej. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin w produkcji sadowniczej, warzywniczej i pod osłonami Okresowe badania opryskiwaczy ciągnikowych. Tendencje rozwojowe w technice ochrony roślin Zarys metodyk badań aparatury do stosowania środków ochrony roślin. Podstawowe zasady BHP przy stosowaniu pestycydów.

Literatura:

1. Orzechowski Z., Prywer J. 2008. Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy. WNT Warszawa.

2. Technika ochrony roślin. A. Gajtkowski. Poznań 2000.

3. Technika opryskiwania roślin dla praktyków. R. Hołownicki. Plantpress, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

W zakresie wiedzy

Ma wiedzę o wymaganiach siedliskowych, potrzebach pokarmowych, technikach i technologiach uprawy roślin oraz ich oddziaływaniu na jakość plonów i surowców roślinnych.

[RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Potrafi dokonać analizy czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej jakość oraz stan środowiska naturalnego.

Umie podejmować działania z zastosowaniem odpowiednich technik, metod i technologii w celu rozwiązania problemów w produkcji roślinnej.

Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO03]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość ryzyka produkcji rolniczej i jej wpływu na środowisko naturalne.

[RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Kolokwia i egzamin.

Umiejętności

Sprawozdania indywidualne i grupowe, raporty z ćwiczeń.

Kompetencje społeczne

Prezentacje multimedialne indywidualne i grupowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)