Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika rolnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>TECCZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika rolnicza
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki, matematyki, grafiki inżynierskiej

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek

Skrócony opis:

Student pozna podstawy maszynoznawstwa, budowa i zasada działania silników i ciągników rolniczych, wykorzystania narzędzi i maszyn rolniczych. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł oraz systemów nawigacji GPS w rolnictwie.

Pełny opis:

Podstawy maszynoznawstwa, budowa i zasada działania silnika spalinowego, klasyfikacja ciągników rolniczych i ich bilans energetyczny, możliwości wykorzystania narzędzi i maszyn do uprawy, siewu, nawożenia, ochrony roślin, maszyny stosowane w produkcji zwierzęcej, technologie i stosowane w nich maszyny do zbioru roślin uprawnych, możliwości wykorzystania systemów nawigacji GPS w rolnictwie. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł w rolnictwie

Literatura:

1. Agrotechnologia. Banasiak J., PWN, 1999.

2. Technologia prac maszynowych w rolnictwie. Nowacki T. i in. PWN, 2000.

3. Maszyny rolnicze. Dreszer K. i in., Wyd. AR Lublin, 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa wiedzę o technikach i technologiach uprawy i nawożenia.

Potrafi zdefiniować pojęcie, umie ocenić technikę i technologię uprawy roli, siewu i metody zbioru roślin uprawnych zna techniki ochrony roślin.

Ma wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej.

[RR_P6S_WK06; RR_P6S_WK07; RR_P6S_WG09]

W zakresie umiejętności

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski dotyczące budowy i regulacji maszyn rolniczych.

Potrafi porozumiewać się przy użyciu rysunku technicznego inżynierskiego, umie podejmować działania przy wykorzystaniu odpowiednich metod technicznych w celu rozwiązania problemów związanych z eksploatacją nowoczesnych maszyn rolniczych.

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację z zakresu produkcji roślinnej z uwzględnieniem zadania inżynierskiego.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO02]

W zakresie kompetencji społecznych

Student ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, potrafi sprecyzować priorytety służące realizacji różnych zadań.

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymaganie tego od innych.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KK03; RR_P6S_KR01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenia okresowe, egzamin pisemny.

Umiejętności

Praktyczna prezentacja możliwości ustawienia i regulacji maszyn rolniczych, ocena prezentacji multimedialnej.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna, dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA, KRZYSZTOF RAĆ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA, KRZYSZTOF RAĆ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA, BŁAŻEJ GAZE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA, BŁAŻEJ GAZE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA, TOMASZ NOSZCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)