Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>SZKODMAG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni
Jednostka: KATEDRA OCHRONY ROŚLIN
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Biochemia, Fizjologia roślin, Uprawa roślin, Fitopatologia, Entomologia, Środki ochrony roślin

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. Michał Hurej

prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z najważniejszymi szkodnikami i chorobami produktów roślinnych w magazynach i przechowalniach oraz metodami ich zwalczania.

Pełny opis:

Najważniejsze choroby oraz patogeny i szkodniki roślin przechowywanych w magazynach i przechowalniach. Rola czynników abiotycznych modyfikujących ich szkodliwość w okresie przechowywania. Metody i sposoby identyfikacji patogenów i szkodników. Monitoring występowania oraz metody zwalczania najważniejszych patogenów i szkodników. Możliwości wykorzystania integrowanej ochrony w magazynach i przechowalniach.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Nawrot J., 2002. Owady szkodniki magazynowe, Themar.

2. Jerzy Dyjeciński J., 1964. Szkodniki artykułów spożywczych, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa.

3. Hagstrum D., Klejdysz T., Subramanyam B., Nawrot J., 2013. Atlas of stored-products insects and mites. AACC International, Inc., USA.

4. Kryczyński S., Weber Z., 2010. Fitopatologia, tom 1, Podstawy fitopatologii, PWRiL, Poznań.

5. Kryczyński S., Weber Z., 2010. Fitopatologia, tom 2, Choroby roślin uprawnych, PWRiL, Poznań.

6. Dynowska M., Ejdys E., 2011. Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wyd. UW_M w Olsztynie.

Uzupełniająca:

7. Marcinkowska J., 2010. Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida). Wyd. SGGW, Warszawa.

8. Nawrot J., Klejdysz T., 2009. Atlas owadów szkodników żywności. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma wiedzę z zakresu systematyki oraz biologii chorób i szkodników występujących na produktach w magazynach i przechowalniach. Rozumie zagrożenia abiotyczne i biotyczne dla roślin, zna techniki i środki ochrony roślin.

[RR_P6S_WK07]

W zakresie umiejętności

Potrafi ocenić zagrożenie dla produktów rolniczych powodowane przez choroby i szkodniki występujące w magazynach i przechowalniach.

Umie podejmować działania z zastosowaniem odpowiednich technik, metod i technologii w celu rozwiązania problemów związanych z przechowywaniem produktów roślinnych.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

Ma świadomość ryzyka produkcji rolniczej i jej wpływu na środowisko naturalne.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Wykład - test wyboru lub egzamin pisemny. Ćwiczenia: - ocena opracowanych w formie pisemnej systemów monitoringu i zwalczania najważniejszych sprawców chorób lub szkodników - ocena bieżących odpowiedzi na zajęciach.

Umiejętności

Ocena praktycznej umiejętności rozpoznawania ważniejszych chorób oraz patogenów i szkodników występujących w magazynach i przechowalniach.

Kompetencje społeczne

Ocena wiedzy i treści prezentowanych w dyskusjach podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ELŻBIETA PLĄSKOWSKA
Prowadzący grup: MICHAŁ HUREJ, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MICHAŁ HUREJ
Prowadzący grup: MICHAŁ HUREJ, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)