Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>SEMINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO
Grupy: Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

przedmioty kierunkowe

Osoba do konaktu:

Dr hab. Wiesław Wojciechowski, prof. Uczelni

Skrócony opis:

Studenci poznają założenia do pracy inżynierskiej. Zdobywają potrzebną literaturę do założeń pracy. Przedstawiają proponowane rozwiązania w projekcie inżynierskim.

Pełny opis:

Studenci poznają założenia do pracy inżynierskiej, przedstawiają poszczególne jej części (wstępu, przeglądy piśmiennictwa, założenia i rozwiązania w projekcie, wnioski i literaturę. Dodatkowo podsumowują wiedzę zdobytą w czasie I stopnia studiów z podstawowych, kierunkowych przedmiotów: ogólnej uprawy roli i roślin. szczegółowej uprawy roślin, ekonomiki rolnictwa oraz ochrony roślin.

Literatura:

1.Literatura zależna od referowanego tematu oraz tematu pracy inżynierskiej.

2. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2011.

3. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. PWN, Warszawa, 2005.

4.Lindsay D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wyd. PWr. 1995.

5. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską. Wyd. Placet, Warszawa, 2005.

6. Stuart C. Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, 2002.

7.Hindle T. Sztuka prezentacji, Wiedza i Życie, Warszawa, 2000.

8. Gallo C. Steve Jobs. Sztuka prezentacji, Wyd. Znak, Kraków, 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna zasady rolnictwa integrowanego i innych systemów uprawy roślin w tym proekologicznych sposobów produkcji roślinnej.

Potrafi ocenić wpływ czynników siedliska na uprawę roślin zwłaszcza oddziaływań antropogenicznych.

Potrafi całościowo ocenić zmiany zachodzące w agroekosystemach.

[RR_P6S_WK04; RR_P6S_WK07; RR_P6S_WK08]

W zakresie umiejętności

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski.

Potrafi opracować dokumentację na temat zadania, projektu inżynierskiego oraz zaprezentować sposób jego rozwiązania przy pomocy technologii informatycznych.

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację z zakresu produkcji roślinnej z uwzględnieniem zadania inżynierskiego.

Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW04; RR_P6S_UO02; RR_P6S_UO03]

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych.

Potrafi wykonać proste zadania projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KK02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena merytoryczna przygotowanego referatu i kompetencji studenta – na podstawie treści pracy pisemnej oraz wystąpień ustnych.

Umiejętności

Ocena opracowania pisemnego - pod względem stosowania zasad pisania prac naukowych. Ocena sposobu prezentowania referatu oraz prowadzenia dyskusji.

Kompetencje społeczne

Ocena poprawności doboru argumentów w dyskusji oraz sposobu prowadzenia dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK, IZABELA KURTYKA-MARCAK, EWA MOSZCZYŃSKA, URSZULA PROŚBA-BIAŁCZYK, ZOFIA SPIAK, JANINA ZAWIEJA, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK, IZABELA KURTYKA-MARCAK, KRZYSZTOF MATKOWSKI, URSZULA PROŚBA-BIAŁCZYK, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK
Prowadzący grup: IZABELA KURTYKA-MARCAK, DANUTA PARYLAK, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA, PIOTR SOBKOWICZ, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK, JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: MICHAŁ HUREJ, MARCIN KOZAK, IZABELA KURTYKA-MARCAK, KRZYSZTOF MATKOWSKI, DANUTA PARYLAK, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK
Prowadzący grup: IZABELA KURTYKA-MARCAK, DANUTA PARYLAK, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA, PIOTR SOBKOWICZ, JÓZEF SOWIŃSKI, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: IZABELA KURTYKA-MARCAK, KRZYSZTOF MATKOWSKI, DANUTA PARYLAK, PIOTR SOBKOWICZ, JÓZEF SOWIŃSKI, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Prowadzący grup: IZABELA KURTYKA-MARCAK, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA, PIOTR SOBKOWICZ, JÓZEF SOWIŃSKI, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Prowadzący grup: IZABELA KURTYKA-MARCAK, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA, PIOTR SOBKOWICZ, JÓZEF SOWIŃSKI, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)