Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny w zanieczyszczonym środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>ROSSKU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny w zanieczyszczonym środowisku
Jednostka: KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII ROŚLIN
Grupy: Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

Botanika, Przystosowania roślin do Środowiska

Osoba do konaktu:

Dr inż. Anna Koszelnik-Leszek

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami tolerancji roślin na substancje zanieczyszczające, ewolucję tych mechanizmów oraz z różnymi sposobami zastosowania roślin w celu monitoringu czy oczyszczania środowiska.

Pełny opis:

Rodzaje i źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na rośliny Mechanizmy tolerancji roślin na działanie substancji toksycznych. Roślinność obszarów metalonośnych. Rośliny hiperakumulujące metale. Przystosowania roślin do wzrostu na obszarach zdegradowanych związanych z przemysłem metalurgicznym i wydobywczym. Zróżnicowanie florystyczne na wybranych hałdach poprzemysłowych. Eutrofizacja i jej następstwa. Warunki życia i strategie przetrwania roślin w wielkich miastach. Założenia monitoringu środowiskowego.

Literatura:

Obowiązkowa:

Wierzbicka M. 2015, Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kabata – Pendias A. 2011, Trace Elements in Soils and Plants, Third Edition CRC Press, 08.11.2000 – 432.

Siwek M. 2008. Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część I. pobieranie, transport i toksyczność metali ciężkich (śladowych). Wiadomości Botaniczne 52, 1/2: 7-22.

Siwek M. 2008. Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część II. Mechanizmy detoksyfikacji i strategie przystosowania roślin do wysokich stężeń metali ciężkich. Wiadomości Botaniczne 52, 3/4: 7-23.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M., 1992 Przystosowanie roślin do środowiska, WSiP, Warszawa.

Wierzbicka M. 2002. Przystosowania roślin do wzrostu na hałdach cynkowo-ołowiowych okolic Olkusza. Kosmos 2002, 51: 139–150.

Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., 2002. Hałdy cynkowo-ołowiowe wokolicach Olkusza – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kosmos, 52,2:127-138.

Baranowska–Morek A. 2003. Roślinne mechanizmy tolerancji na toksyczne działanie metali ciężkich. Kosmos, 52, 2/3: 283-29

Uzupełniająca:

Clemens S. 2006. Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of tolerance in plants. Biochimie 88: 1717-1719.

Krämer U. 2005. Phytoremediation: novel approaches to cleaning up polluted soils. Current Opinion in Biotechnology 16: 133-141.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna podstawowe mechanizmy tolerancji roślin na działanie substancji toksycznych ( np. metali ciężkich).

Ma wiedzę dotyczącą zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Zna ogólne założenia monitoringu środowiska z wykorzystaniem roślin.

[RR_P6S_WG03; RR_P6S_WK07; RR_P6S_WK08]

W zakresie umiejętności

Potrafi opisać zagrożenia wynikające z narażenia roślin na działanie substancji toksycznych (metali ciężkich).

Potrafi opisać mechanizmy tolerancji roślin na działanie substancji toksycznych.

Potrafi wskazać na metodę biomonitoringu (biowskaźnik) w zależności od substancji i źródła zanieczyszczenia.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie wykładu na podstawie sprawdzianu zaliczeniowego oraz obecności.

Umiejętności

Ocena realizacji zadań.

Kompetencje społeczne

Postawa i zaangażowanie na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA KOSZELNIK-LESZEK
Prowadzący grup: ANNA KOSZELNIK-LESZEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA KOSZELNIK-LESZEK
Prowadzący grup: EWA FUDALI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)