Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Racjonalna gospodarka składnikami pokarmowymi w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>RGOSPSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Racjonalna gospodarka składnikami pokarmowymi w rolnictwie
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

chemia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, chemia rolna

Osoba do konaktu:

dr hab. Urszula Piszcz

Skrócony opis:

Bio-geocykle podstawowych składników pokarmowych. Nowoczesne testowanie dostępności glebowych i nawozowych składników pokarmowych oraz stanu odżywienia roślin. Modyfikacja właściwości chemicznych gleb. Oddziaływanie nawożenia na środowisko glebowe oraz na wielkość i jakość produkcji roślinnej. Sposoby kontroli bilansu składników oraz optymalizacja stosowania nawozów.

Pełny opis:

Obiegi makroskładników w agrocenozie, migracja składników nawozowych do środowiska. Sposoby pobierania składników pokarmowych przez rośliny, lokalne czynniki limitujące plonowanie roślin. Właściwości gleb ograniczające dostępność dla roślin rezerw składników pokarmowych. Aktualny asortyment nawozów, formy i dostępność zawartych w nich składników. Testy szacujące stan odżywienia roślin, interpretacja wyników. Dobór optymalnych form składników, terminów stosowania i aplikacji nawozów oraz umiejętność modyfikowania sposobu nawożenia zależnie od przebiegu warunków klimatycznych oraz glebowych. Wartości nawozowe i możliwości pozyskiwania nawozów niekonwencjonalnych,. Pozytywne i negatywne skutki procesów zachodzących pomiędzy glebą nawozami i roślinami.

Literatura:

Obowiązkowa:

Filipek T.(red.) 2003. Podstawy i skutki chemizacji agrosystemów. Wyd. AR Lublin.

Grzebisz W. 2012 Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania. PWRiL

Grzebisz W. 2015 Nawożenie roślin uprawnych Cz. II Nawozy i systemy nawożenia. PWRiL.

Uzupełniająca:

Marschner H. 2012 Mineral Nutrition of Higher Plants (3 edition). Academic Press, London.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma pogłębioną wiedzę o pierwiastkach i grupach związków chemicznych oraz z zakresu przemian chemicznych i biochemicznych niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w biosferze.

Potrafi wykorzystać wiedzę o wymaganiach siedliskowych, potrzebach pokarmowych, technikach i technologiach uprawy roślin oraz określić ich oddziaływanie na jakość plonów i surowców roślinnych.

Umie wykorzystać wiedzę o bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, jego kształtowaniu i ochronie oraz o funkcjonowaniu agroekosystemów.

[RR_P6S_WG02; RR_P6S_WK06; RR_P6S_WK08]

W zakresie umiejętności

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski.

Potrafi dokonać analizy czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej jakość oraz stan środowiska naturalnego.

Potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UU01]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi sprecyzować priorytety służące realizacji różnych zadań.

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

Ma świadomość ryzyka produkcji rolniczej i jej wpływu na środowisko naturalne.

[RR_P6S_KK03; RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Kolokwium.

Umiejętności

Ocena propozycji rozwiązań zagadnień problemowych.

Kompetencje społeczne

Udział i poprawność argumentacji w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)