Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>PRAINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca inżynierska
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO
Grupy: Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Przedmioty podstawowe związane z problematyką pracy dyplomowej

Skrócony opis:

Treści szczegółowe dostosowane do tematyki pracy dyplomowej. Technika i zasady pisania prac dyplomowych.

Pełny opis:

Treści szczegółowe dostosowane do tematyki pracy dyplomowej. Technika i zasady pisania prac dyplomowych. Wstęp i założenia do pracy inżynierskiej. Analiza wstępów. Referowanie zagadnień do egzaminu inżynierskiego. Analiza poszczególnych części pracy inżynierskiej: przegląd literatury, część opisowa projektu, podsumowanie, wykaz literatury.

Literatura:

1. Poradnik inżynieranta, magistranta, doktoranta i habilitanta oraz autora prac naukowych: www.up.wroc.pl/~zimny

2. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. PWN, Warszawa, 2005.

3. Lindsay D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wyd. PWr. 1995.

4. Rozpondek M. Poradnik dyplomanta i absolwenta. Wyd. PŚl, Gliwice, 2003.

5. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską. Wyd. Placet, Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma wiedzę z zakresu tworzenia i organizacji gospodarstwa rolnego, wyposażenie technicznego rolnictwa oraz zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Zna ekologiczne podstawy produkcji rolniczej, ma wiedzę z zakresu gospodarczego i przyrodniczego jej znaczenia.

Ma wiedzę o bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, jego kształtowaniu i ochronie oraz o funkcjonowaniu Agroekosystemów.

[RR_P6S_WG08; RR_P6S_WK04; RR_P6S_WK08]

W zakresie umiejętności

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski.

Potrafi dokonać analizy czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej jakość oraz stan środowiska naturalnego.

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację z zakresu produkcji roślinnej z uwzględnieniem zadania inżynierskiego.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UO02]

W zakresie kompetencji społecznych

Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KR01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena pracy dyplomowej w odniesieniu do treści zawartych w części teoretycznej, poprawność proponowanych rozwiązań i wykonanych obliczeń.

Umiejętności

Ocena poprawności rozwiązań zastosowanych w zadaniu inżynierskim.

Kompetencje społeczne

Kontrola pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym, ocena kompetencji dyplomanta na etapie przygotowywania i obrony pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praca dyplomowa - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)