Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Płodozmiany we współczesnym rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>PŁOWIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Płodozmiany we współczesnym rolnictwie
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

ogólna uprawa roli i roślin, żywienie roślin, technika rolnicza

Osoba do konaktu:

dr hab. Roman Wacławowicz, prof. Uczelni

Skrócony opis:

Student zostanie zapoznany ze sposobami rolniczego użytkowania ziemi w ujęciu historycznym, przyrodniczymi uwarunkowaniami wdrażania płodozmianów, programowaniem różnych typów płodozmianów. Przedstawione zostaną kryteria oceny płodozmianów.

Pełny opis:

Znaczenie płodozmianu w historii rozwoju rolnictwa, przyrodnicze uwarunkowania zmianowań, nawożenie i ochrona roślin w płodozmianie, rośliny fitosanitarne i regenerujące, uprawa roli w płodozmianie, monokultury, choroby płodozmianowe, sposoby ograniczania negatywnych skutków uproszczeń w zakresie zmianowania, kryteria i metody oceny płodozmianów.

Literatura:

Könnecke G. 1974. Zmianowanie. Przekład z jez. niemieckiego. PWRiL, Warszawa.

Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. 1991. Cz. 1-4. Olsztyn, ART.

Świętochowski B. i in.1996. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL, Warszawa

Krężel R., Parylak D., Zimny L.: Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa teoretyczne wiadomości niezbędne przy projektowaniu różnych typów i rodzajów płodozmianów. Posiada wiedzę dotyczącą sposobów ograniczania negatywnych skutków uproszczeń w zakresie zmianowań. Student ma wiedzę dotyczącą zasad sporządzania i analizowania bilansu nawożenia organicznego i mineralnego w zmianowaniu. Zna zasady gospodarki płodozmianowej zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. Wie jakie są kryteria i metody oceny płodozmianów.

[RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących pomiędzy uprawą kolejnych roślin w płodozmianie. Student projektuje płodozmiany w zależności od warunków glebowo-klimatycznych, typu gospodarstwa oraz zagrożeń środowiskowych. Rozpoznaje choroby płodozmianowe, potrafi im zapobiegać, a także jest w stanie dobrać odpowiednie rośliny fitosanitarne i regenerujące. Student organizuje i prowadzi badania w zespole.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Wykazuje odpowiedzialność za stan środowiska i efekty produkcyjne. Wie jak przekonać do swojego projektu innych uczestników kursu. Docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania w zakresie wykonywanego zawodu. Wykazuje odpowiedzialność za powodzenie projektu.

[RR_P6S_KK02; RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie treści wykładów oraz oceny z kolokwium.

Umiejętności

Ocena projektu, ocena kolokwium.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMAN WACŁAWOWICZ
Prowadzący grup: ROMAN WACŁAWOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMAN WACŁAWOWICZ
Prowadzący grup: ROMAN WACŁAWOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMAN WACŁAWOWICZ
Prowadzący grup: ROMAN WACŁAWOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMAN WACŁAWOWICZ
Prowadzący grup: ROMAN WACŁAWOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMAN WACŁAWOWICZ
Prowadzący grup: ROMAN WACŁAWOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)