Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>OROŚL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin
Jednostka: KATEDRA OCHRONY ROŚLIN
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Botanika, Biochemia, Fizjologia roślin, Uprawa roślin rolniczych

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. Michał Hurej

Skrócony opis:

Znajomość aktualnie występujących organizmów powodujących szkody w uprawach polowych. Umiejętność oceny zagrożeń powodowanych przez gatunki szkodliwe obniżające plonowanie w uprawach rolniczych a w szczególności zbóż, roślin okopowych oraz rzepaku.

Pełny opis:

Znajomość szkodliwych fitofagów oraz gatunków pożytecznych w uprawach rolniczych. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na ich bionomię oraz zakres potencjalnych szkód. Lustracja podstawowa poszczególnych upraw, określanie progu szkodliwości, praktyczna ocena zagrożeń powodowanych przez szkodniki. Ocena ryzyka związanego z przekroczonym progiem szkodliwości. Procedura prawidłowego procesu decyzyjnego o zwalczaniu gatunków szkodliwych. Możliwości łączenia różnych metod ochrony upraw.

Literatura:

1. Boczek J. Wyd. 1998., Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, SGGW.

2. Klimaszewski M.S. 1996. Zarys entomologii ogólnej, , Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

3. Łęski K, red. 1971. Szkodniki i choroby roślin sadowniczych, PWRiL, 1971.

4. Opyrchałowa J. 1994. Wybrane działy ekologii owadów z uwzględnieniem tematyki dotyczącej ochrony środowiska rolniczego. WSP Opole.

5. Rechcigl J.E., Rechcigl N.A., 2000.Biological and Biotechnological Control of Insect Pests. Lewis Publishers.

6. Robak J. Wiech K., 1998. Choroby i szkodniki warzyw, Plant Press.

7. Wilkaniec B. red. 2010, Entomologia cz. 2 (Entomologia szczegółowa) PWRiL Poznań.

8. Wilkaniec B., red. 2009. Entomologia cz. 1 (Entomologia ogólna) PWRiL Poznań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą ważnych gospodarczo szkodników, występujących na roślinach rolniczych i najważniejszych drzew i krzewów owocowych. Zna i rozumie wpływ czynników abiotycznych (wilgotność, temperatura, pH gleby, fotoperiod) na rozwój fitofagów. Rozumie dynamikę zasiedlania upraw przez gatunki szkodliwe.

Zna podstawy epidemiologii i ekologii populacji owadów. Posiada wiedzę o zależnościach między szkodnikiem, rośliną gospodarzem a czynnikami środowiskowymi.

Ma wiedzę na temat metod ochrony roślin przed fitofagami. Rozumie konieczność stosowania integrowanych metod ochrony roślin (IPM).

[RR_P6S_WK04; RR_P6S_ WG07; RR_P6S_ WK08]

W zakresie umiejętności

Posiada praktyczną umiejętność rozpoznawania najważniejszych szkodników roślin rolniczych. Umie zdefiniować podstawowe pojęcia związane z komunikacją chemiczną owadów. Posiada umiejętność praktycznego ich wykorzystania.

Umie ocenić szkodliwość czynników biotycznych, ich wpływ na wielkość i jakość plonu oraz zagrożenia związane z ich występowaniem w uprawie. Stosuje diagnostyczne metody laboratoryjne. Umie ocenić znaczenie bioróżnorodności, jako czynnika stabilizującego równowagę populacyjną w agrosystemach.

Umie ocenić zagrożenia związane z przekroczeniem progów szkodliwości, zastosować skale zagrożenia uprawy oraz określić ich wpływ na wielkość szkód i konieczność zastosowania ochrony. Potrafi prawidłowo zaplanować, wykonać oraz sprawdzić, jakość przeprowadzonych zabiegów ochrony roślin.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_ UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie szkodliwość środków ochrony roślin dla środowiska naturalnego. Potrafi krytycznie odnieść się do nierzetelnych informacji marketingowych dotyczących „znacznych” zagrożeń powodowanych przez fitofagi oraz konieczności ich natychmiastowego zwalczania (przeciwdziałanie nadużywania pestycydów).

Ma świadomość społecznych korzyści wynikających ze stosowania integrowanych metod ochrony roślin. Potrafi pracować indywidualnie oraz organizować i prowadzić badania dotyczące ochrony roślin w zespole. Rozumie potrzebę dokształcania się i stałego podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony roślin.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KK01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin pisemny oraz minimum 2 kolokwia.

Umiejętności

Obserwacja konsekwencji i spójności działań podczas realizowania zadań w przebiegu ćwiczeń z przedmiotu.

Kompetencje społeczne

Ocena efektów pracy indywidualnej i w zespole. Treści prezentowane i deklarowane w dyskusjach podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Prowadzący grup: ZDZISŁAW KLUKOWSKI, PAWEŁ MICHOŁAP, EWA MOSZCZYŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Prowadzący grup: IWONA GRUSS, WŁODZIMIERZ KITA, ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Prowadzący grup: ZDZISŁAW KLUKOWSKI, EWA MOSZCZYŃSKA, PAWEŁ NAJGEBAUER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Prowadzący grup: ZDZISŁAW KLUKOWSKI, KRZYSZTOF MATKOWSKI, PAWEŁ NAJGEBAUER, JACEK TWARDOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Prowadzący grup: ZDZISŁAW KLUKOWSKI, KRZYSZTOF MATKOWSKI, PAWEŁ NAJGEBAUER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Prowadzący grup: ZDZISŁAW KLUKOWSKI, KATARZYNA PATEJUK, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)