Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>ORGWEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Ekonomia, socjologia

Osoba do konaktu:

Dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza dotycząca podstawowych zagadnień z zakresu: zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji jako systemu, planowania i poszczególnych jego etapów, zarządzania zasobami ludzkimi i motywowania oraz roli i funkcji otroczenia. Ponadto, treści przedmiotu odnoszą się do rozmaitych szkół, podejść ze wskazaniem nowych kierunków rozwoju nauk o zarządzaniu.

Pełny opis:

Zarzadzanie jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji, jego znaczenie i funkcje. Znaczenie i sposoby realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania. Planowanie jako szczególny element zarządzania. Proces podejmowania decyzji. Organizacja, jej cechy oraz miejsce w otoczeniu. Analiza otoczenia. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych. Przywództwo i kierowanie wraz z procesami oddziaływania na pracowników – władza, autorytet, style kierowania. Zarządzanie zasobami ludzkimi Istota i proces komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Modele kultur organizacyjnych i ich wpływ na zarządzanie Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Literatura:

Obowiązkowa:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2009 r.

Jemielniak D., Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Warszawa 2014.

Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i praktyka, Łódź.

Glinka B. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

Robins S.P., De Cenzo D.A., Podstawy zarządzania, Warszawa 2002 r.

Kozielski R., Biznes nowych możliwości, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma wiedzę z podstawowych praw ekonomii i rynku oraz praw rządzących produkcją, wymianą i konsumpcją.

Ma wiedzę z zakresu tworzenia i organizacji gospodarstwa rolnego oraz zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Potrafi określić czynniki determinujące funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich.

[RR_P6S_WG05; RR_P6S_WG08; RR_P6S_WK09]

W zakresie umiejętności

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski.

Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

Potrafi kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy.

Potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi dokonać analizy czynników wpływających na produkcję rolniczą.

Potrafi sformułować i przygotować w formie pisemnej zagadnienia dotyczące zarządzania.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UO03; RR_P6S_UO04; RR_P6S_UU01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UO01]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi podejmować działania w celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych oraz ma świadomość samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania badawcze i projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Potrafi sprecyzować priorytety służące realizacji różnych zadań.

Potrafi myśleć i działać kreatywnie oraz zakładać i prowadzić indywidualne przedsiębiorstwo związane z produkcją rolniczą.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KK02; RR_P6S_KK03; RR_P6S_KO03]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Wykład: pisemne zaliczenie w formie testu. Ćwiczenia: aktywność na zajęciach, praca w grupach, prezentacja zaliczeniowa.

Umiejętności

Ocena zachowania studentów podczas zajęć. Ocena prezentacji zaliczeniowych.

Kompetencje społeczne

Na podstawie obserwacji zachowania się w pracach grupy w której studenci pełnią określone role.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SPIAK
Prowadzący grup: JAN SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)