Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>OGÓLIN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogólna uprawa roli i roślin
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

ogólna uprawa roli roślin 1

Osoba do konaktu:

dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. Uczelni

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do polowej produkcji roślinnej w agroekosystemie. Charakteryzuje ekologiczne poziomy organizacji, strukturę troficzną i bioróżnorodność agroekosystemu oraz czynniki siedliska wpływające na roślinę uprawną. Przedstawione są w nim zagadnienia dotyczące technologii uprawy roli, siewu, pielęgnowania i zbioru roślin uprawnych a także podstawy konstrukcji płodozmianów.

Pełny opis:

Kurs wprowadza studenta do podstaw polowej produkcji roślinnej. Na początku kursu charakteryzowana jest specyfika polowej produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie rolniczym – agroekosystemie. Omawiane są ekologiczne poziomy organizacji, struktura troficzna oraz podstawowe różnice między eko- i agroekosystemem. W kolejnej części przedstawione jest oddziaływanie czynników siedliskowych: klimatycznych, edaficznych, topograficznych, biotycznych i antropogenicznych na roślinę uprawną. Następnie omawiane są teoretyczne podstawy uprawy roli. Dalej, szczegółowo charakteryzowany jest płużny system uprawy roli z podziałem na uprawki, system uprawy uproszczonej i uprawa zerowa. W dalszej części oceniany jest materiał siewny roślin uprawnych i przygotowanie go do siewu. Omawiane są technologie: siewu, mechanicznej pielęgnacji i zbioru podstawowych roślin uprawnych. Końcowa część kursu obejmuje zagadnienia dotyczące bioróżnorodności agroekosystemu w różnych systemach rolnictwa i podstawowe zagadnienia płodozmianowe.

Literatura:

Obowiązkowa:

Ogólna uprawa roli i roślin, Świętochowski B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M., PWRiL Warszawa 1996.

Zagadnienia uprawy roli i roślin. Krężel R., Parylak D., Zimny L., AR Wrocław 1999.

Uzupełniająca:

Nasionoznawstwo. Młodzianowska D. PWRiL Warszawa 1984.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa i w kreatywny sposób wykorzystuje wiedzę o funkcjonowaniu agroekosystemu, wpływie czynników siedliskowych na roślinę uprawną, technologii siewu, pielęgnowania i zbioru roślin uprawnych.

Potrafi wykorzystać różne systemy uprawy roli w zmianowaniu. Wyjaśnia wpływ stosowanej agrotechniki na środowisko glebowe, zachwaszczenie i roślinę uprawną.

[RR_P6S_WK04; RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Potrafi rozpoznać i scharakteryzować rośliny uprawne, ocenia warunki siedliskowe i dostosowuje do nich rośliny uprawne.

Umie stosować właściwe narzędzia uprawowe do założonych celów uprawy roli, opracowuje technologię uprawy roli, siewu i zbioru w ramach płodozmianu.

Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO03]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi rozwiązać problem związany z uprawą roślin rolniczych, ma świadomość samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Organizuje i rekomenduje uprawę roli w sposób niedegradujący środowiska glebowego.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Praca pisemna.

Umiejętności

Ocena wykonawstwa, ocena w terenie, raporty z zajęć praktycznych. Praca indywidualna i w grupie.

Kompetencje społeczne

Udział w dyskusji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ, ROMAN WACŁAWOWICZ
Prowadzący grup: PIOTR SOBKOWICZ, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: PIOTR SOBKOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: PIOTR SOBKOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: PIOTR SOBKOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: PIOTR SOBKOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: PIOTR SOBKOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)