Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>OCHMIA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu fizyki, biologii człowieka i matematyki (na poziomie szkoły średniej)

Osoba do konaktu:

Dr inż. Marek Brennensthul

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy bezpiecznych i wygodnych warunków wykonywania czynności zawodowych i pozazawodowych. Przedstawiane są podstawy ergonomii oraz jej wykorzystanie do projektowania i korekty stanowisk pracy oraz obiektów technicznych. Omawiane są rodzaje czynników występujących na stanowiskach pracy oraz oddziaływanie tych czynników na człowieka. Przedstawione są podstawowe informacje na temat ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Zakres współczesnej ergonomii jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, historia ergonomii. Kierunki działań ergonomicznych –działania koncepcyjne i korekcyjne. Ergonomiczne kształtowanie stanowiska pracy; zastosowanie antropometrii w ergonomii. Fizyczne i psychiczne obciążenie pracą. Wysiłek fizyczny i wydatek energetyczny organizmu ludzkiego. Ocena wydatku energetycznego przy pracach dynamicznych, ocena obciążeń statycznych i monotypowości. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje czynników; niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe. Rodzaje oddziaływania czynników na organizm ludzki. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych: czynniki mechaniczne, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, zagrożenia związane z pracą na wysokości. Czynniki szkodliwe i uciążliwe: narażenie na pyły przemysłowe, promieniowanie, wibracje, hałas słyszalny oraz infra- i ultradźwiękowy. Wypadkowość przy pracy. Procedura powypadkowa. Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy. Metody oceny ryzyka zawodowego. Ochrona własności intelektualnej; rodzaje praw autorskich oraz sposoby prawidłowego wykorzystania własności intelektualnej.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Rączkowski B. 2009; BHP w praktyce – wydanie XII. ODDK Gdańsk

2. Wykowska M. 1994; Ergonomia, wyd. AGH Kraków.

3. Praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego 1995; Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i pro-jektowania, Wydawnictwo „MARCUS” S.C., Łódź.

4. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, CIOP Warszawa 1997.

5. Romanowska – Słomka I., Słomka A. 2003; Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Tarbonus, Tarnobrzeg, wyd. III, uzupełnione.

Uzupełniająca:

1. Bridger R. S. Introduction to ergonomics; 3rd edition. CRC Press 2009.

2. Stanton N. i in. Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods, CRC Press 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma wiedzę na temat ergonomii i jej roli w kształtowaniu stanowisk pracy.

Zna rodzaje czynników występujących na stanowiskach pracy i skutki występowania tych czynników.

Zna zasady wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

[RR_P6S_WG10]

W zakresie umiejętności

Potrafi zidentyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące na stanowiskach pracy.

Potrafi zoptymalizować stanowisko pracy z uwzględnieniem wymogów ergonomii i BHP.

[RR_P6S_UW02]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość znaczenia ergonomii w kształtowaniu struktury stanowiska pracy.

Ma świadomość znaczenia warunków pracy dla zdrowia i bezpieczeństwa pracujących ludzi.

Ma świadomość konsekwencji nieprawidłowego wykorzystania cudzej własności intelektualnej.

[RR_P6S_KR01; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Pisemny sprawdzian wiedzy.

Umiejętności

Pisemny sprawdzian wiedzy.

Kompetencje społeczne

Pisemny sprawdzian wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: AGATA PIECHOCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: KATARZYNA SZWEDZIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)