Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>NOWNEJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Gleboznawstwo, Ogólna uprawa roli i roślin, Chemia rolna

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. inż. Leszek Kordas

Skrócony opis:

Treść przedmiotu obejmuje przegląd różnych nowoczesnych systemów uprawy roli i roślin. Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest syntetyczne przedstawienie nowoczesnych technologii w produkcji roślinnej i teoretyczne zapoznanie studentów z wadami i zaletami różnych technologii stosowanych w Polsce i na świecie. W trakcie wykładów omówione zostaną stosowane uproszczenia w uprawie roli, możliwości ograniczenia zużycia pestycydów. Wykłady pomogą lepiej poznać technologie stosowane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

1. Blecharczyk A., Pudełko J. 1997. Przyszłość monokultur w rolnictwie europejskim. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Rol. 64, 143-155.

2. Dzienia S., Zimny L., Weber R. 2006. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragm. Agron. 2, 227-241.

3. Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. 2007. Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa.

4. Higa T. 2003. Rewolucja w ochronie naszej planety. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

5. Tendziagolska E., Wacławowicz R. 2006. Uprawa międzyplonów. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Łosiów.

6. Vandermeer J. 1989. The ecology of intercropping. Cambridge University Press, Cambridge.

7. Wojciechowski W. 2002. Znaczenie międzyplonów w warunkach uproszczonych technologii. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.

8. Zimny L.: Uprawa konserwująca. Post. Nauk Rol. 5, 1999, 41-52.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma teoretyczne i praktyczne wiadomości związane z nowymi technikami w uprawie roli i następstwem roślin.

Kojarzy znaczenie współczesnych i przyszłościowych technologii uprawy roli i roślin w kształtowaniu warunków siedliskowych i produkcyjności roślin.

[RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Student potrafi wykazać różnice pomiędzy tradycyjnymi, a nowoczesnymi technologiami uprawy roli i roślin.

Potrafi konstruować zmianowania zgodnie z wymaganiami rolnictwa integrowanego.

Ocenia stan roślin i ich siedliska pod wpływem nowych technik w uprawie.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Student wykazuje zrozumienie potrzeby właściwego następstwa roślin i stosowania nowych technologii uprawy roli.

Rozumie potrzebę ich stosowania i wykorzystywania w celu produkcji surowców roślinnych i ochrony środowiska glebowego.

Docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania oraz przestrzega zasady higieny i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zabiegów uprawowych.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: zaliczenie treści wykładów oraz oceny z kolokwium.

Umiejętności

Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: ocena w terenie.

Kompetencje społeczne

Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznychh: praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: LESZEK KORDAS, PIOTR SOBKOWICZ, EWA TENDZIAGOLSKA, ROMAN WACŁAWOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: LESZEK KORDAS, PIOTR SOBKOWICZ, EWA TENDZIAGOLSKA, ROMAN WACŁAWOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: LESZEK KORDAS, PIOTR SOBKOWICZ, EWA TENDZIAGOLSKA, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, LESŁAW ZIMNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: LESZEK KORDAS, PIOTR SOBKOWICZ, EWA TENDZIAGOLSKA, ROMAN WACŁAWOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: LESZEK KORDAS, PIOTR SOBKOWICZ, EWA TENDZIAGOLSKA, ROMAN WACŁAWOWICZ, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)