Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>MIKROBREP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: KATEDRA OCHRONY ROŚLIN
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Budowa i rola w środowisku naturalnym wirusów, bakterii oraz drobnoustrojów eukariotycznych. Poznanie metod identyfikacji i hodowli bakterii oraz grzybów a także przeprowadzanych przez nie procesów metabolicznych.

Pełny opis:

Biologia podstawowych grup drobnoustrojów oraz wirusów. Rola zespołów mikroorganizmów w kształto-waniu żyzności gleb, procesach transformacji nawozów mineralnych i organicznych. Zasady racjonalnego stosowania nawozów mineralnych i organicznych oraz środków ochrony roślin. Metaboliczne procesy drobno-ustrojów jako czynnik wpływający na zdrowotność roślin oraz jakość pasz i żywności.

Literatura:

1. E.A. Paul, F.E Clark "Mikrobiologia i biochemia gleb”, WUMCS, Lublin 2000

2. E. Gębarowska, S.J. Pietr, M. Stankiewicz, J. Kucińska, E. Magnucka, "Wybrane zagadnienia i materiały do ćwiczeń z mikrobiologii". WUP we Wrocławiu, 2010.

3. J. Baj, Z. Markiewicz, "Biologia molekularna bakterii" PWN Warszawa, 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikro-organizmów, w tym wykorzystywania mikroorganizmów w rolnictwie.

W zakresie umiejętności

Student potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania badawcze i projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego.

W zakresie kompetencji społecznych

Student jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współ-pracować w grupie.

Student ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

Student rozumie potrzebę dokształ-cania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Trzy obowiązkowe kolokwia pisemne na zajęciach labo-ratoryjnych, oraz końcowy egzamin pisemny z wykładów.

Ocena aktywności, odpowiedzi ustnych oraz indywidualnej pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Ocena postawy i zespołowej pracy studenta na zajęciach labo-ratoryjnych oraz aktywności w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ELŻBIETA GĘBAROWSKA
Prowadzący grup: ELŻBIETA GĘBAROWSKA, ELŻBIETA MAGNUCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)