Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i optymalizacja nawożenia mikroelementami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>METŻYMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i optymalizacja nawożenia mikroelementami
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

chemia, gleboznawstwo, fizjologia roślin

Osoba do konaktu:

dr hab. Urszula Piszcz

Skrócony opis:

Obieg mikroskładników w środowisku. Obliczanie dawek oraz dobór rodzaju, optymalizacja terminów i sposobów aplikacji nawozów mikroelementowych. Ekologiczne skutki żywienia dolistnego i doglebowego.

Pełny opis:

Obieg mikroskładników w środowisku, metody oceny potrzeb pokarmowych różnych gatunków roślin względem mikroelementów oraz możliwości ich zaspokajania, wybór optymalnych metod suplementacji mikroelementami bez obciążenia środowiska. Metodyka obliczania dawek oraz dobór rodzaju nawozów mikroelementowych, optymalizacja terminów i sposobów aplikacji. Ekologiczne skutki żywienia dolistnego i doglebowego, eliminacja antagonizmów jonowych, dobór odmian efektywnie wykorzystujących składniki, translokacja i absorpcja składników.

Literatura:

Obowiązkowa:

Filipek T.(red.) 1999. Podstawy i skutki chemizacji agrosystemów. Wyd. AR Lublin.

Fotyma M., Mercik S., Faber A. 1989. Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia.

Grzebisz W. 2009 Nawożenie roślin uprawnych Cz. II Nawozy i systemy nawożenia. PWRiL.

Kabata-Pendias., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Naukowe PWN.

Uzupełniająca:

Mengel K., Kirkby E. 1983. Podstawy żywienia roślin. PWRiL.

Niell P. 1997. Chemia środowiska. Wyd. Naukowe PAN.

Nowotny–Mieczyńska A. (red.) 1976. Fizjologia mineralnego żywienia roślin.

Wąchalewski T. 1997. Elementy chemii środowiska. Wyd. AGH Kraków.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma pogłębioną wiedzę o pierwiastkach i grupach związków chemicznych oraz z zakresu przemian chemicznych i biochemicznych niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w biosferze.

Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie fizjologii roślin obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach.

Potrafi wykorzystać wiedzę o wymaganiach siedliskowych, potrzebach pokarmowych, technikach i technologiach uprawy roślin oraz określić ich oddziaływanie, na jakość plonów i surowców roślinnych.

[RR_P6S_WG02; RR_P6S_WG03; RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski.

Potrafi dokonać analizy czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej jakość oraz stan środowiska naturalnego.

Potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UU01]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi podejmować działania w celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych oraz ma świadomość samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Potrafi sprecyzować priorytety służące realizacji różnych zadań.

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności, za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KK03; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Kolokwium.

Umiejętności

Ocena propozycji rozwiązań zagadnień problemowych.

Kompetencje społeczne

Udział i poprawność argumentacji w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: URSZULA PISZCZ
Prowadzący grup: URSZULA PISZCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)