Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe systemy wspomagania decyzji w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>KOMDEC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe systemy wspomagania decyzji w rolnictwie
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw produkcji roślinnej oraz technologii informacyjnej

Osoba do konaktu:

dr inż. Piotr Kuc

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają teoretyczne oraz praktyczne aspekty wykorzystania komputerowych systemów decyzji w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

Pełny opis:

Współczesne technologie informatyczne związane z systemami wspomagania podejmowania decyzji w rolnictwie. Programy doradcze, systemy wspomagania decyzji w wybranych zabiegach uprawowych, internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji w ochronie roślin oraz system sygnalizacji agrofagów. Programowanie techniki w gospodarstwach rolnych, wspomaganie wypełniania wniosków.

Literatura:

Systemy wspomagania decyzji. A. M. Kwiatkowska. Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, Warszawa 2007.

http://cropnet.pl/dbases/spec/specPL/index.htm, 3.http://www.liz.pl/index.php/programy/

http://piorin.gov.pl

https://www.ior.poznan.pl

Systemy wspomagania decyzji W. Bojar, K. Rostek, L. Knopik, PWE 2014.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa wiedzę o historii, rodzajach i funkcjonowaniu systemów wspomagania decyzji w rolnictwie.

Wyjaśnia rolę systemów wspomagania decyzji w współczesnym rolnictwie. Kojarzy i opisuje internetowe narzędzia oraz programy komputerowe wspomagające funkcjonowanie gospodarstw.

[RR_P6S_WK01; RR_P6S_WK02]

W zakresie umiejętności

Wykorzystuje poszczególne systemy wspomagania decyzji do podejmowania optymalnych działań zarówno w czasie zagrożenia ze strony agrofagów jak i w działaniach inwestycyjnych.

Potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, przyjmując w nim różne role.

[RR_P6S_UO03; RR_P6S_UO04]

W zakresie kompetencji społecznych

Student podejmuje działania w celu rozwiązywanie zaistniałych problemów wykorzystując systemy wspomagania decyzji.

Student ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

Rekomenduje działania niedegradujące środowiska przyrodniczego.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: egzamin pisemny.

Umiejętności

Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: ocena rozwiązania problemu w oparciu o systemy wspomagania decyzji.

Kompetencje społeczne

Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR KUC
Prowadzący grup: PIOTR KUC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)