Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakość płodów rolnych i surowców roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>JAKYCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakość płodów rolnych i surowców roślinnych
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki, chemii rolnej, fitopatologii, entomologii, szczegółowej uprawy roślin.

Osoba do konaktu:

dr hab.Marek Liszewski, prof. Uczelni

Skrócony opis:

Propedeutyka przedmiotu. Produkcja roślinna oraz rynek surowców roślinnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kwoty i limity produkcyjne. Standardy handlowe, wymogi rynku, obrót towarowy – import, eksport. Produkcja oraz rynek zbóż oraz roślin specjalnych w Świecie, Europie i w Polsce. Organizacja i zasady skupu. Kierunki użytkowania ziemniaków w Świecie, w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Rynek oraz produkcja i podaż ziemniaków w Polsce i w Europie. Światowy rynek cukru - trzcinowego i buraczanego.

Pełny opis:

Polskie i unijne normy jakościowe ziemiopłodów i surowców roślinnych Typy norm produktów i surowców roślinnych. Polski system normalizacyjny. Jakość ziemiopłodów i artykułów rolno-spożywczych. Kontrola i ocena jakości handlowej. Użytkowanie ziarna zbóż: konsumpcyjne, przemysłowe i paszowe. Bilans produkcji i wykorzystania zbóż oraz. perspektywy jego wykorzystania do produkcji bioetanolu. Standardy handlowe i wymagania jakościowe w zależności od kierunków użytkowania ziemniaków, rynek sadzeniaków. Czynniki siedliskowe i agrotechniczne kształtujące wielkość i jakość plonów. Wpływ postępu biologicznego i czynników agrotechnicznych oraz siedliskowych na wielkość plonu i wartość technologiczną przetwórczą nasion. Skład chemiczny ziemiopłodów oraz cechy jakości technologicznej.

Literatura:

Chotkowski J., 2002: Ekonomika i technologia produkcji ziemniaków skrobiowych. Wydawnictwo „Wieś Jutra”. ss. 161.

Chotkowski J., 2002: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Wydawnictwo „Wieś Jutra”. ss. 248.

Ciećko Z. 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolniczych. Wydawnictwo UWM.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa wiedzę z zakresu kierunków użytkowania roślin uprawnych oraz wykorzystania podstawowych surowców roślinnych.

Student potrafi określić wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na kształtowanie cech konsumpcyjnych i technologicznych plonów i surowców roślinnych.

Student potrafi zdefiniować normy i standardy jakościowe płodów rolnych i surowców roślinnych oraz bilans produkcji i wykorzystania plonów i surowców roślinnych.

[RR_P6S_WG03; RR_P6S_WK06; RR_P6S_WK04]

W zakresie umiejętności

Potrafi ocenić jakość konsumpcyjną i technologiczną plonów i podstawowych surowców roślinnych.

Nabywa umiejętność określania i doboru warunków siedliskowych w kontekście kształtowania jakości plonów.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO01]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość plonów i surowców roślinnych oraz wpływu uprawy roślin oraz produkcji na środowisko.

Ma świadomość dokształcania i podnoszenia kompetencji zawodowych, umie myśleć i działać kreatywnie.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie ćwiczeń i wykładów.

Umiejętności

Projekt, prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne i terenowe.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAREK LISZEWSKI, URSZULA PROŚBA-BIAŁCZYK, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA, ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN KOZAK
Prowadzący grup: MARCIN KOZAK, MAREK LISZEWSKI, URSZULA PROŚBA-BIAŁCZYK, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA, ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN KOZAK
Prowadzący grup: ANNA JAMA-RODZEŃSKA, MARCIN KOZAK, MAREK LISZEWSKI, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Prowadzący grup: ANNA JAMA-RODZEŃSKA, MAREK LISZEWSKI, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Prowadzący grup: MAREK LISZEWSKI, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LISZEWSKI, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Prowadzący grup: MAREK LISZEWSKI, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Prowadzący grup: MAREK LISZEWSKI, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)