Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla roślin i nasiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>HODO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla roślin i nasiennictwo
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Fitopatologia, Entomologia, Fizjologia roślin

Osoba do konaktu:

Dr hab. inż. Hanna Szajsner

Prof. dr hab. Henryk Bujak

Dr inż. Sylwia Lewandowska


Skrócony opis:

W toku wykładów student poznaje zagadnienia związane z technikami stosowanymi w genetyce i praktycznej hodowli roślin. Zna podstawowe uregulowania prawne dotyczące własności odmian i reprodukcji materiału siewnego.

W trakcie ćwiczeń student poznaje zagadnienia związane z właściwościami odmian i materiału siewnego. Rozumie podstawowe procesy prowadzące do powstania zmienności genetycznej. Potrafi określić rolę odmiany w kształtowaniu wielkości, jakości i stabilności plonów. Rozumie zależności między rodzajami odmian, a możliwościami ich reprodukcji.

Pełny opis:

Pojęcie hodowli roślin i znaczenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Historia i osiągnięcia polskiej hodowli roślin. Znaczenie zmienności genetycznej w hodowli roślin i metody jej poszerzania. Wykorzystanie różnych mechanizmów genetycznych w krzyżowaniu roślin. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w tym markerów molekularnych, metody kultur in vitro i transgenezy w hodowli roślin i nasiennictwie. Hodowla heterozyjna roślin rolniczych i warzywnych. Hodowla roślin samopylnych i obcopylnych .Cele i kierunki hodowli roślin rolniczych. Znaczenie hodowli odpornościowej roślin. Hodowla mutacyjna, poliploidów i roślin rozmnażanych wegetatywnie. Hodowla zachowawcza odmian. Nowe rośliny uprawne a zachowanie zasobów genetycznych. Pojęcie odmiany i jej rodzaje. Uregulowania prawne dotyczące oceny i rejestracji odmian oraz ochrony prawnej odmian na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Produkcja materiału siewnego i jego uszlachetnianie.

Literatura:

Literatura:

Simmonds N.W. – Podstawy hodowli roślin. Wyd. PWRiL Warszawa, 1998.

Malepszy S. (red) -Biotechnologia roślin. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 2009.

Michalik B. (red.) -Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. Wydawnictwo DRUKROL S.C., Kraków 1996.

Michalik B.(red.) - Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. Wyd. PWRiL, O/Poznań, 2009.

Allard R. W. – Podstawy hodowli roślin.

Duczmal K. W., Tucholska H. – Nasiennictwo.

Hoffman W., Mudra A., Plarre W. – Ogólna hodowla roślin

M. Jassem – Hodowla roślin.

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. – Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa.

Tarkowski Cz. - Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo.Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, 1995.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania genetyki biotechnologii w hodowli roślin. Rozumie podstawowe procesy prowadzące do powstania zmienności genetycznej. Potrafi określić rolę odmiany w kształtowaniu wielkości, jakości i stabilności plonów. Rozumie zależności między rodzajami odmian, a możliwościami ich reprodukcji. Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej dotyczącej ochrony prawnej odmian i reprodukcji materiału siewnego.

[RR_P6S_WG06; RR_P6S_WG10; RR_P6S_WK07]

W zakresie umiejętności

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, łączyć, interpretować i formułować trafne wnioski. Student posiada umiejętność wybrania odmiany o odpowiedniej odporności na patogeny i szkodniki, potrafi określić konieczność wykonania zabiegów ochrony roślin. Posiada umiejętność wyboru odmiany w celu zaplanowania odpowiedniej technologii, co umożliwi uzyskanie najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego. Ma świadomość dokształcania się w zakresie nowych metod hodowli odmian, analizuje wyniki doświadczeń odmianowych oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów.

Student jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UO03]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

Uczestnik kursu rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych.

Student ma świadomość etyki zawodowej oraz profesjonalnego wykonywania swojego zawodu.

[RR_P6S_K05; RR_P6S_U07; RR_P6S_KR01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń. zaliczenie pisemne z wykładu; zasób wiedzy do zaliczenia 60%.

Umiejętności

Ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna, aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK, HANNA SZAJSNER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK, HANNA SZAJSNER, DARIUSZ ZALEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA SZAJSNER
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA, HANNA SZAJSNER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA SZAJSNER
Prowadzący grup: KRZYSZTOF MARCZEWSKI, HANNA SZAJSNER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HANNA SZAJSNER
Prowadzący grup: KRZYSZTOF MARCZEWSKI, HANNA SZAJSNER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)