Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herbologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>HERA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herbologia
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

botanika, fizjologia roślin, ogólna uprawa roli i roślin

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Danuta Parylak

Skrócony opis:

Podstawy regulowania zachwaszczenia. Metody zwalczania chwastów. Herbicydy i następstwa ich stosowania.

Pełny opis:

Biologiczne i ekologiczne podstawy ochrony roślin przed chwastami. Agrotechniczne, mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania chwastów. Zasady klasyfikacji, mechanizm działania i technika stosowania herbicydów, ograniczanie zużycia herbicydów, odporność chwastów na herbicydy, przemiany i pozostałości herbicydów w środowisku, diagnostyka ważniejszych gatunków chwastów, projektowanie zwalczania chwastów w ważniejszych roślinach uprawnych.

Literatura:

1. Adamczewski K. Odporność chwastów na herbicydy. PWN Warszawa, 2014.

2. Dobra Praktyka w Ochronie Roślin, IOR Poznań, 2002.

3. Krężel R., Parylak D., Zimny L.: Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław 1999.

4. Kulpa J. Nasionoznawstwo chwastów. PWR i L. Warszawa, 1988.

5. Praczyk T. Diagnostyka uszkodzeń roślin powodowanych przez herbicydy. IOR Poznań, 2002.

6. Praczyk T., Skrzypczak G.: Herbicydy. PWRiL, Poznań 2004.

7. Woźnica Z. Herbologia, PWRiL, Poznań 2008.

8. Atlasy chwastów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna elementy biologii chwastów i ekologiczne uwarunkowania ich rozwoju przydatne w ograniczaniu zachwaszczenia.

Posiada wiedzę na temat zapobiegania zachwaszczeniu i niechemicznych metod ograniczania występowania chwastów.

Ma wiedzę w zakresie mechanizmu działania, doboru, technik zabiegów oraz skutków siedliskowych stosowania herbicydów.

[RR_P6S_WG01; RR_P6S_WG03; RR_P6S_WK08; RR_P6S_WK06; RR_P6S_WG03, RR_P6S_WK07]

W zakresie umiejętności

Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki chwastów segetalnych w różnych fazach rozwojowych.

Umie zaprojektować zwalczanie chwastów w głównych uprawach rolniczych.

Umie ocenić i ograniczyć negatywne skutki stosowania herbicydów.

Potrafi współpracować w grupie.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW04; RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO02; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UO03]

W zakresie kompetencji społecznych

Umie sprecyzować priorytety w produkcji roślinnej w kontekście bezpieczeństwa środowiska.

[RR_P6S_KK03; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin pisemny.

Umiejętności

Ocena interpretacji zebranych danych, ocena wykonanych projektów.

Kompetencje społeczne

Praca w zespole, poprawność argumentowania, poszanowanie praw autorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK
Prowadzący grup: PIOTR KUC, AGNIESZKA LEJMAN, DANUTA PARYLAK, JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK
Prowadzący grup: DANUTA PARYLAK, ELŻBIETA PYTLARZ, EWA TENDZIAGOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK
Prowadzący grup: DANUTA PARYLAK, ELŻBIETA PYTLARZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK
Prowadzący grup: DANUTA PARYLAK, ELŻBIETA PYTLARZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA PARYLAK
Prowadzący grup: DANUTA PARYLAK, ELŻBIETA PYTLARZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)