Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleby organiczne i ich funkcje w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>GLESKU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleby organiczne i ich funkcje w ochronie środowiska
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

gleboznawstwo

Osoba do konaktu:

Dr hab. Adam Bogacz, prof nadzw.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą gleb organicznych, ich rozmieszczeniem na Świecie i w Polsce, hydrologią obszarów mokradłowych, systematyką gleb, właściwościami gleb, znaczeniem w przyrodzie i gospodarce człowieka, sposobami ich użytkowania

(rolnicze, leśne), sposobami ich ochrony oraz renaturyzacji.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się ze znaczeniem podstawowych pojęć związanych z zagadnieniem gleb organicznych. Sposoby ich powstawania oraz - ściśle związana z genezą- hydrologia obszarów mokradłowych to następne zagadnienia pomocne przy poznawaniu właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych utworów organicznych. Studenci zapoznają się teoretycznie i praktycznie z morfologią gleb, rozmieszczeniem, systematyką oraz funkcją gleb w środowisku. Podczas kursu będą przybliżane problemy degradacji i ochrony gleb w zrównoważonym rolnictwie i leśnictwie. Wykłady i praktyczne zadania uzmysłowią studentom, jak ważnym elementem siedlisk są gleby organiczne w przekształconym i naturalnym środowisku.

Literatura:

Ilnicki P. 2002: Torfowiska i torf. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. 606p.

Giedrojć B. 1980: Gleboznawstwo melioracyjne z podstawami torfoznawstwa. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pawlaczyk P., Wołejko L., Jarmaczek A., Stańko R. 2001: Poradnik ochrony mokradeł. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin, 265p.

Maksimow A. 1965: Torf i jego użytkowanie w rolnictwie. PWRiL, Warszawa. 395p.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu budowy i właściwości gleb organicznych, zna podstawowe funkcje gleb w środowisku,

Zna i rozumie formy ochrony obszarów na glebach organicznych w Polsce i na świecie.

Zna podstawowe metody, narzędzia i materiały stosowane przy ocenie gleb terenów bagiennych i pobagiennych.

[RR_P6S_WG07; RR_P6S_WG03; RR_P6S_WG05; RR_P6S_WG_06; RR_P6S_WK05; RR_P6S_WK07]

W zakresie umiejętności

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role, umie kierować zespołem, korzystając z efektów jego pracy.

Potrafi wymienić i zdefiniować formy ochrony gleb organicznych.

Zna wartość gleb i umiejętnie dobiera potrafi w prawidłowy sposoby użytkowania gleb organicznych w zrównoważonym środowisku.

Potrafi znaleźć odpowiednie sposoby renaturyzacji obszarów na glebach organicznych.

Potrafi rozumieć pojęcia związane z obszarami mokradłowymi oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów tych ekosystemów.

[RR_P6S_UO03; RR_P6S_UW04; RR_P6S_UO01; RR_P6S_UO02; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Jest wrażliwy na zachowane piękno i różnorodność przyrody, co przejawia się w jego działaniach popularyzatorskich.

Wykazuje odpowiedzialność w stosunku do podejmowanych decyzji oraz powierzonych mu ludzi oraz sprzętu, przyczyniając się do zachowania gleb organicznych dla przyszłych pokoleń.

[RR_P6S_KK03; RR_P6S_KR01; RR_P6S_UO03; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Fakultatywne zaliczenie ćwiczeń.

Umiejętności

Kolokwium (sprawdzian pisemny).

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna w grupach i wykonywanie projektów na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM BOGACZ
Prowadzący grup: ADAM BOGACZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM BOGACZ
Prowadzący grup: ADAM BOGACZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM BOGACZ
Prowadzący grup: ADAM BOGACZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM BOGACZ
Prowadzący grup: ADAM BOGACZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)