Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika i organizacja rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>EKOTWA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja rolnictwa
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu: ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem.

Osoba do konaktu:

Dr inż. Tomasz Pilawka

Skrócony opis:

Student pozna metody analizy i oceny wyposażenia w zasoby gospodarstw rolnych. Oblicza kategorie produkcji , kosztów i dochodów w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach. Poznaje metody projektowania gospodarstw rolnych. Potrafi analizować otoczenie i zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Potrafi sporządzać biznesplan w ramach programu PROW.

Pełny opis:

Przedmiot podejmie tematykę obliczania efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie rolnym (produkcja roślinna, zwierzęca), przedstawia zasady sporządzania planów finansowych, metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, projektowanie struktur organizacyjnych, finansową kontrolę wyników działalności przedsiębiorstwa, organizowanie i prowadzenie negocjacji. Student pozna zasady, procedury sporządzania biznesplanu w ramach PROW 2014-2020.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Godziszewski B., Haffer M., Stankiwicz M.J., Sudoł S. 2011: Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. Wyd. PWE, Warszawa.

2. Bień W.,2011: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.

3. Matejun M. red.nauk.,2012. Zarządzanie małą i średnią firmą. W teorii i ćwiczeniach. Difin, Warszawa.

4. M. Sobczyk, 2011: Matematyka finansowa, Warszawa.

5. Strony internetowe MR i RW, ARR oraz AM i RR.

Uzupełniająca:

1. Bartkowiak G. 2011. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Difin, Warszawa.

2. Gabrusewicz W. 2007. Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa.

3. Markowski W. 2013. ABC small business`u. Wyd. Marcus s. c. Łódź.

4. Urban S. 2014. Agrobiznes i Biobiznes (teoria i praktyka). Wyd. UE we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej.

[RR_P7S_WK06]

W zakresie umiejętności

Umie zmodyfikować działalność gospodarstwa rolnego i dostosować technologie produkcji do warunków przyrodniczych i ekonomicznych.

Potrafi współpracować w grupie, jest zdolny do zmiany kwalifikacji i roli w pracy zespołowej.

[RR_P7S_UW01; RR_P7S_UO01]

W zakresie kompetencji społecznych

Zna zasady zakładania i prowadzenia indywidualnego przedsiębiorstwa w sektorze rolniczym lub w otoczeniu rolnictwa.

[RR_P7S_KO03]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin oraz Kolokwium zaliczeniowe.

Umiejętności

Ocena realizacji zadań praktycznych wykonywanych podczas zajęć.

Kompetencje społeczne

Kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SPIAK
Prowadzący grup: TOMASZ PILAWKA, JAN SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SPIAK
Prowadzący grup: TOMASZ PILAWKA, JAN SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PILAWKA
Prowadzący grup: KATARZYNA GURDAK, TOMASZ PILAWKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PILAWKA
Prowadzący grup: TOMASZ PILAWKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PILAWKA
Prowadzący grup: TOMASZ PILAWKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PILAWKA
Prowadzący grup: TOMASZ PILAWKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PILAWKA
Prowadzący grup: TOMASZ PILAWKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)