Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie stanu roślin uprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>DIAYCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie stanu roślin uprawnych
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Botanika

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. Marcin Kozak

Skrócony opis:

Diagnozowanie stanu roślin upraw polowych pod wpływem różnych czynników środowiskowych i agrotechnicznych.

Pełny opis:

Wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na procesy fizjologiczne roślin upraw polowych. Charakterystyka uszkodzeń roślin upraw polowych powodowanych żerowaniem zwierząt, gwałtownymi zdarzeniami pogodowymi oraz błędami agrotechnicznymi. Regulacje prawne dotyczące ubezpieczania upraw rolnych od negatywnych skutków wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Literatura:

1. Jasińska Z., Kotecki A., (red.), 2003: Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. AR Wrocław.

2. Ignaczak S., 2000: Rośliny zbożowe. Wyd. ATR Bydgoszcz.

3. Krężel R, Parylak D., Zimny L. 1999. Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław.

4. System notowań K-PODR Minikowo. http://www.ceny.kpodr.pl

5. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – Duer I., Fotyma M., Madej A. wyd. MR i RW i MŚ; Warszawa 2004.

6. Internetowy system aktów prawnych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą identyfikacji źródeł, przyczyn i rozmiarów szkód wywołanych gwałtownymi zdarzeniami pogodowymi oraz żerowaniem zwierzyny, na różnych etapach polowej produkcji roślin.

[RR_P6S_WK06; RR_P6S_WK07]

W zakresie umiejętności

Student potrafi identyfikować gatunki roślin rolniczych w różnych fazach rozwojowych oraz oceniać zagrożenia i efekty uprawowe. Umie rozpoznawać stan upraw.

Potrafi wykorzystać dostępne programy i techniki komputerowe do projektowania w rolnictwie, umie interpretować efekty i wyniki oraz formułować poprawne wnioski.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę stałego doskonalenia zawodowego.

Potrafi współpracować w grupie, myśleć i działać kreatywnie.

Student wie, jak ograniczać ujemne oddziaływanie działalności rolniczej na środowisko, posiada świadomość ekologiczną i jest odpowiedzialny za stan środowiska.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KK02; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: zaliczenie treści wykładów oraz ćwiczeń na podstawie przeprowadzonego kolokwium zaliczeniowego.

Umiejętności

Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: zaliczenie rozpoznawania uszkodzeń roślin. Zaliczenie pracy projektowej.

Kompetencje społeczne

Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta oraz aktywności na poszczególnych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Prowadzący grup: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Prowadzący grup: ANNA JAMA-RODZEŃSKA, ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Prowadzący grup: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Prowadzący grup: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Prowadzący grup: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)