Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka chorób i szkodników roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>DIAGRU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka chorób i szkodników roślin
Jednostka: KATEDRA OCHRONY ROŚLIN
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

botanika, zoologia, fizjologia roślin, entomologia, podstawy uprawy roślin rolniczych

Osoba do konaktu:

dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. nadzw. UPWr

prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z zasadami diagnostyki roślin oraz uszkodzeń powodowanych przez szkodniki, a także z zasadami identyfikacji patogenów i szkodników roślin rolniczych.

Pełny opis:

Zasady diagnozowania chorób i szkodników roślin uprawnych, symptomatologia chorób roślin, oznaki etiologiczne, objawy uszkodzeń roślin powodowanych przez fitofagi i czynniki abiotyczne, metody diagnostyczne stosowane w fitopatologii, wirusologii i bakteriologii, metody izolacji patogenów z porażonych tkanek, ustalanie progów szkodliwości.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Agrios G.N., 2005. Plant pathology. Elsevier.

2. Kryczyński S., Weber Z., 2010. Fitopatologia, tom 1 i 2. PWRiL, Warszawa.

3. Zamorski C., 1984. Materiały do zajęć specjalizacyjnych specjalizacyjnych z fitopatologii. Cz. III. Zasady identyfikacji grzybów patogenicznych dla roślin. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.

4. Boczek J., 2001. Nauka o szkodnikach roślin. PWRiL Warszawa.

5. Gillott C., 2005. Entomology. Springer.

6. Praca zbiorowa, 1994, 1996, 1999, 2001. Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (IV części).

Uzupełniająca:

7. Kiraly Z., Klement Z., Solymosy F., Voros J., 1977. Fitopatologia – wybór metod badawczych. PWRiL, Warszawa.

Dettner K., Peters W. , 2010. Lehrbuch der Entomologie, Spektrum Akademischer Verlag.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości na temat symptomatologii, etiologii patogenów oraz morfologii i podstaw bionomii szkodników.

Zbiera wiadomości na temat diagnostyki różnych grup roślinach uprawnych. Rozumie zagrożenia abiotyczne i biotyczne dla roślin.

Nabywa umiejętności diagnozowania i oceny zagrożeń roślin uprawnych przez patogeny i szkodniki. Zna zasady prawidłowego pobierania prób polowych oraz pracy w laboratorium.

[RR_P6S_WK03; RR_P6S_WK07; RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Student nabywa umiejętność diagnozowania chorób i szkodników roślin uprawnych. Zna metody diagnostyczne i potrafi się nimi posługiwać.

Potrafi ustalać progi zagrożenia przez szkodniki i choroby.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących w roślinie pod wpływem pasożytowania patogenów i żerowania szkodników.

Rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe. Docenia potrzebę i konieczność samodoskonalenia i dokształcania. Diagnozuje choroby roślin uprawnych i szkodniki.

Ma świadomość odpowiedzialności za jakość produkcji i stan środowiska przyrodniczego. Przestrzega zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.

[RR_P6S_KO02; RR_P6S_KK01; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin pisemny, ocena z prezentacji z diagnostyki chorób i szkodników roślin rolniczych, ocena bieżących odpowiedzi na zajęciach.

Umiejętności

Ocena praktycznej umiejętności rozpoznawania chorób i uszkodzeń roślin rolniczych oraz ich patogenów i szkodników.

Kompetencje społeczne

Ocena wiedzy i treści prezentowanych w dyskusjach podczas zajęć. Ocena pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ELŻBIETA PLĄSKOWSKA
Prowadzący grup: ZDZISŁAW KLUKOWSKI, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZDZISŁAW KLUKOWSKI
Prowadzący grup: ZDZISŁAW KLUKOWSKI, PAWEŁ NAJGEBAUER, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)