Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia rolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>CHELNA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia rolna
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu chemii, biochemii, gleboznawstwa, fizjologii roślin

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Zofia Spiak

Skrócony opis:

Przedmiot zawiera informacje z zakresu: gleba jako środowisko odżywiania roślin oraz form i przemian składników pokarmowych. Analizuje wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe. Kształci z zakresu znajomości nawozów organicznych i mineralnych oraz ich stosowania.

Pełny opis:

Gleba jako środowisko odżywiania roślin, formy i przemiany składników pokarmowych w glebie, skład chemiczny roślin, wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe, nawozy organiczne i mineralne, nawozy od odkwaszania gleb, technika stosowania nawozów, ustalanie dawek, zasady doradztwa nawozowego, wpływ nawożenia na jakość plonów, ekologiczne skutki nawożenia.

Literatura:

Czuba R. (red.) 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Wyd. Zakłady Chemiczne Police.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Naukowe PWN.

MercikS. (red.) Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW Warszawa.

Krzywy E. 2007, Żywienie roślin, Wyd Nauk. AR w Szczecinie.

Grzebisz W. 2008.Nawożenie roślin uprawnych, Ll, Podstawy nawożenia, PWRiL Warszawa Grzebisz W. 2009, Nawożenie roślin uprawnych t.2, Nawozy i systemy nawożenia PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności osiągania wysokich plonów roślin uprawnych o dobrych cechach jakościowych.

Potrafi określić zasobność gleb w składniki pokarmowe oraz jej odczyn.

Umie zaplanować i przeprowadzić zabiegi nawożenia poszczególnych gatunków roślin.

[RR_P6S_WG04; RR_P6S_WK05; RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Potrafi dobrać nawozy, i obliczyć dawki pod różne gatunki roślin i sporządzać plany nawozowe.

Stosuje je we właściwych terminach i uwzględnia skutki środowiskowe.

Umie wykonywać analizy gleb, roślin i nawozów w laboratoriach chemiczno-rolniczych.

[RR_P6S_UO01; RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW04]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość wpływu niewłaściwego stosowania nawozów na środowisko naturalne.

Potrafi korzystać z programów aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje zawodowe z zakresu żywienia roślin.

Umie precyzować priorytety przy realizacji różnych zabiegów agrotechnicznych.

[RR_P6S_KO02; RR_P6S_KK01; RR_P6S_KK03]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Kolokwia na ćwiczeniach, egzamin pisemny i ustny.

Umiejętności

Ocena wykonywania analiz chemicznych, wykonania projektu, zaliczenie ćwiczeń.

Kompetencje społeczne

Ocena efektów pracy indywidualnej i w zespołach, udział w dyskusjach na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZOFIA SPIAK
Prowadzący grup: BARBARA PATORCZYK-PYTLIK, URSZULA PISZCZ, ZOFIA SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZOFIA SPIAK
Prowadzący grup: KRZYSZTOF GEDIGA, URSZULA PISZCZ, ZOFIA SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZOFIA SPIAK
Prowadzący grup: URSZULA PISZCZ, ALDONA PŁACZEK, ZOFIA SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZOFIA SPIAK
Prowadzący grup: URSZULA PISZCZ, ALDONA PŁACZEK, ZOFIA SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZOFIA SPIAK
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI, URSZULA PISZCZ, ZOFIA SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZOFIA SPIAK
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI, URSZULA PISZCZ, ZOFIA SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)