Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia i fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>BIOLIN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia i fizjologia roślin
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

Chemia, Botanika

Osoba do konaktu:

Dr hab. Edward Grzyś

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biochemiczno-fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach oraz określenie wzajemnych relacji między tymi procesami i sposobu ich regulacji w zmieniających się warunkach środowiska.

Pełny opis:

Woda w życiu roślin. Pobieranie i transport wody (transport aktywny i pasywny). Wydzielanie wody przez rośliny. Odżywianie mineralne roślin. Fotosynteza. Rośliny typu C3, C4, CAM. Fotooddychanie. Transport asymilatów. Produktywność i wskaźniki analizy wzrostu roślin. Regulatory wzrostu i rozwoju. Wzrost i rozwój roślin.

Literatura:

Bielecki K., Demczuk A., Grzyś E., Sacała E. 2001. Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin.

Kączkowski J. 2006. Podstawy biochemii. Wyd. IV, WNT, Warszawa.

Kopcewicz J., Lewak S. 2002. Fizjologia roślin, PWN. Warszawa.

Hames B. D., Hooper N. 2007. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

Kozłowska M. 2007. Fizjologia roślin. PWRiL. Poznań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student uzyskuje wiedzę o podstawowych procesach biochemicznych i fizjologicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie komórki oraz organizmu, jako całości.

Potrafi posługiwać się metodami stosowanymi w badaniach podstawowych procesów biochemicznych i fizjologicznych w roślinach oraz ocenić ich statystyczną istotność.

Student nabywa wiadomości związanych z przemianami związków organicznych w roślinach. Wyjaśnia ich rolę biochemiczną i fizjologiczną. Kojarzy i opisuje rolę związków organicznych w funkcjonowania organizmu, jako całości.

[RR_P6S_WG02; RR_P6S_WG03; RR_P6S_WG04]

W zakresie umiejętności

Student nabywa umiejętność w przeprowadzaniu prostych zadań badawczych dotyczących procesów biochemicznych i fizjologicznych w roślinach, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski.

Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UO03]

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi podejmować działania w celu rozwiązywania zaistniałych problemów oraz ma świadomość samokształcenia i podnoszenia swoich kompetencji.

Wykazuje zdolność podejmowania działań z wykorzystaniem odpowiednich metod w diagnozowaniu przyczyn ograniczających prawidłowy przebieg procesów biochemicznych i fizjologicznych w roślinach.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KK02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena wiedzy na ćwiczeniach (sprawdziany pisemne). Egzamin ustny.

Umiejętności

Ocena umiejętności wykonywania prostych badań z zakresu fizjologii roślin. Ocena sprawozdań.

Kompetencje społeczne

Ocena dokładności wykonania doświadczeń i interpretacji uzyskanych wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD GRZYŚ
Prowadzący grup: EDWARD GRZYŚ, ELŻBIETA SACAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD GRZYŚ
Prowadzący grup: EDWARD GRZYŚ, ELŻBIETA SACAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD GRZYŚ
Prowadzący grup: EDWARD GRZYŚ, ELŻBIETA SACAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD GRZYŚ
Prowadzący grup: EDWARD GRZYŚ, ELŻBIETA SACAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD GRZYŚ
Prowadzący grup: EDWARD GRZYŚ, ELŻBIETA SACAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)