Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BHP w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>BHPROL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP w rolnictwie
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu BHP, ogólna wiedza w dziedzinie produkcji rolniczej

Osoba do konaktu:

dr inż. Marek Brennensthul, dr inż. Beata Cieniawska

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące czynników środowiska pracy przy różnych grupach czynności w rolnictwie. Analizowane są zagrożenia przy pracach polowych oraz pracach w obrębie gospodarstwa, omawiane są warunki bezpiecznego obsługiwania maszyn i pojazdów rolniczych. Przedstawiane są zagrożenia na wybranych stanowiskach pracy związanych z sektorem rolniczym.

Pełny opis:

Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Specyfika prac w rolnictwie: sezonowość, różnorodność czynności. Podział czynników rolniczego środowiska pracy. Zasady bezpiecznej eksploatacji ciągników przy pracach polowych i transportowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji roślinnej - zasady bezpieczeństwa podczas uprawy gleby, siewu, sadzenia i zbioru płodów rolnych. Prace związane z nawożeniem mineralnym i organicznym. Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin; rodzaje środków ochrony roślin, drogi wnikania substancji do organizmu, zasady przechowywania i aplikowania środków ochrony roślin. Prace związane z produkcją zwierzęcą; bezpieczna obsługa zwierząt, czynności dodatkowe w chowie zwierząt. Bezpieczeństwo przy pracach ogrodniczych i sadowniczych. Dobre praktyki BHP podczas innych prac wykonywanych przez rolników – spawanie elektryczne i gazowe, użytkowanie narzędzi mechanicznych. Wymogi prawne, standaryzacja i normy przy czynnościach związanych z pracą rolniczą. Bezpieczny transport surowców i produktów rolnych.

Literatura:

Podstawowa:

Kulka A. 2009. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla doradców rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rączkowski B. 2009; BHP w praktyce – wydanie XII. ODDK Gdańsk

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Uzupełniająca:

Bridger R. S. Introduction to ergonomics; 3rd edition. CRC Press 2009.

PN-EN ISO 19011:2003. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

W zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę umożliwiającą ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z wymaganiami norm. Zna środki bezpieczeństwa oraz ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz kryteria ich doboru. Zna typowe czynniki i rodzaje zagrożeń występujące na stanowiskach pracy w rolnictwie. Zna zasady zmniejszenia czynników narażenia i zagrożenia w środowisku pracy.

[RR_P6S_WG10]

W zakresie umiejętności

Student ma przygotowanie do oceny w zakresie BHP stanowisk pracy w rolnictwie. Potrafi określić czynniki i rodzaje zagrożeń oraz wskazać sposoby ich zmniejszenia. Potrafi przeprowadzić audyt wewnętrzny w obszarze BHP oraz przygotować raport z audytu. potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

[RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO03; RR_P6S_UU01]

W zakresie kompetencji społecznych

Student jest wrażliwy na występujące zagrożenia bezpieczeństwa przy pracach w rolnictwie i podczas produkcji i dystrybucji żywności, ma świadomość związanego z nimi ryzyka. Posiada umiejętność krytycznej oceny oraz potrafi formułować opinie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa.

[RR_P6S_KK01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Kolokwia i egzamin.

Umiejętności

Ocena poprawności wykonania sprawozdań z ćwiczeń.

Kompetencje społeczne

Ocena poprawności wykonania sprawozdań z ćwiczeń. Dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK BRENNENSTHUL
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL, BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)