Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łąkarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>ŁĄKTWO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łąkarstwo
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Botanika, Gleboznawstwo

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Karol Wolski

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi gatunkami traw, roślin motylkowatych, ziół i chwastów łąkowych. Poznanie czynników siedliskowych i pratotechnicznych wpływającymi na ruń łąkową.

Pełny opis:

Umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków traw, roślin motylkowatych, ziół i chwastów łąkowych. Poznanie czynników siedliskowych i pratotechnicznych wpływającymi na ruń łąkową. Ocena składu botanicznego oraz plonowania runi łąkowej. Nabycie umiejętności interpretacji procesów zachodzących w układzie człowiek – środowisko – roślina – zwierzęta - maszyna.

Literatura:

Obowiązkowa:

Rogalski M. Praca zbiorowa. Łąkarstwo. 2004. Wydawnictwo Kurpisz. Poznań.

Grzegorczyk S., Benedycki S. 2001. Łąkoznawstwo. Wydawnictwo UWM Olsztyn.

Jankowski K. i in. 2003. Tereny zadarnione. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Rutkowska B. 1997. Materiały do ćwiczeń z łąkarstwa.

Grzegorczyk S. 1998. Zbiorowiska trawiaste. Wydawnictwo ART. Olsztyn.

Uzupełniająca:

Grynia M. Praca zbiorowa. Łąkarstwo. 1995. Wydawnictwo AR Poznań.

Frey L. Polska księga traw. 2002. Instytut Botaniki im. Szafera, PAN, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi gatunkami roślin użytków zielonych oraz podstawowymi zasadami gospodarowania na użytkach zielonych.

[RR_P6S_WK04; RR_P6S_WK06; RR_P6S_WK08]

W zakresie umiejętności

Po ukończeniu kursu studenci posiadają umiejętności z zakresu doboru komponentów (traw, bobowatych oraz ziół) do mieszanek na trwałe użytki zielone oraz tereny trudne.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03; RR_P6S_UW04]

W zakresie kompetencji społecznych

Treści przyswojone w ramach przedmiotu umożliwiają określenie przydatności traw pastewnych (gatunków i odmian) do zakładania różnego typu użytków oraz ocenę wpływu czynników siedliskowych na utrzymywanie się wybranych gatunków roślin w runi.

[RR_P6S_KK03; RR_P6S_KK01; RR_P6S_KK08]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin.

Umiejętności

Ocena umiejętności rozpoznawania poszczególnych gatunków traw i określania ich zastosowania na określonych siedliskach.

Kompetencje społeczne

Ocena poprawności doboru informacji i poszanowanie do praw autorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAROL WOLSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA DRADRACH, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAROL WOLSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA DRADRACH, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAROL WOLSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA DRADRACH, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAROL WOLSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA DRADRACH, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAROL WOLSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA DRADRACH, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)