Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SOIL SCIENCE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>SOILSCI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SOIL SCIENCE
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy:
Przedmioty 2 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. inż. Cezary Kabała; cezary.kabala@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W efekcie realizacji przedmiotu student rozumie kluczowe chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości gleb, genezę gleb i prawidłowości decydujące o ich mozaikowości w krajobrazie, profesjonalną terminologię i podstawowe metody badań gleb, współzależności między glebami a użytkowaniem terenu oraz rolę gleb w kształtowaniu jakości środowiska.

Student ma ukształtowane zrozumienie gleby jako ważnego zasobu przyrodniczego oraz integralnej oraz istotnej części każdego ekosystemu lądowego, co powinno umożliwić poprawne rozwiązywanie problemów pojawiąjących w pracy zawodowej lub badaniach naukowych.

Pełny opis:

Funkcje gleb w ekosystemach naturalnych, rolnictwie i innych działach gospodarki. Czynniki wpływające na powstawanie i przemiany gleb: skała macierzysta, klimat, organizmy żywe, ukształtowanie terenu, czas. Podstawowe procesy glebotwórcze. Podstawowe składowe gleb organicznych i mineralnych. Uziarnienie gleb, polskie i międzynarodowe klasyfikacje uziarnienia. Struktura gleb mineralnych. Czynniki wpływające na powstawanie i stabilność agregatów glebowych. Porowatość gleb. Pionowy ruch wody w glebie i siły kapilarne. Wilgotność gleby i potencjał wodny gleb. Dostępność wody dla roślin. Wpływ warunków powietrzno-wodnych na aktywność biologiczną i produktywność gleb. Glebowa materia organiczna. Koloidy mineralne i organiczne. Adsorpcja kationów i anionów, Pojemność wymiany kationów. Wpływ kwasowości na procesy glebowe i produktywność gleb. Czynniki wpływające na wzrost i obniżanie się pH. Źródła i krążenie podstawowych makro- i mikroskładników w glebach. Żyzność i produktywność gleb – wpływ zabiegów gospodarczych. Ocena jakości gleb, klasyfikacja przyrodnicza i bonitacja. Mapy glebowe.

Literatura:

1) Mocek A. (red.) 2016. Gleboznawstwo. PWN

2) Drozd J.,. Weber J., Licznar M. 2012. Podstawy gleboznawstwa. UP Wrocław (skrypt)

3) Brady N., Weil R. 2014. The Nature and Properties of Soils. Pearson, USA (basic textbook).

4) Singer M. J., Munns D. N. 2014. Soils: an Introduction. Pearson, USA.

5) Tan K. H. 2012. Environmental Soil Science. CRC Press, USA.

6) Tan K. H. 2015. Soil Sampling, Preparation and Analysis. CRC Press, USA (tutorial book).

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat fizycznych, chemicznych i biochemicznych procesów zachodzących w glebach

Ma wiedzę o procesach zachodzących w glebach, niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku i ważnych dla produkcji rolniczej

Zna kryteria klasyfikacji i oceny jakości gleb oraz ich wpływ na plonowanie roślin i jakość plonu

Potrafi zidentyfikować i rozwiązywać proste problemy badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Potrafi przeanalizować czynniki wpływające na produkcje rolniczą i jakość środowiska.

Jest przygotowany do rozwiązywani problemów praktycznych oraz nastawiony pogłębianie wiedzy i kompetencji zawodowych.

Jest świadom znaczenia pracy własnej i grupowej, rozumie ryzyka społeczne i środowiskowe związane z produkcja rolniczą

Jest świadom znaczenia oraz odpowiedzialności za jakość produktów rolniczych i środowiska naturalnego jak również etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium, zaliczenie sprawozdania

Praca i dyskusja w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW WAROSZEWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW WAROSZEWSKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW WAROSZEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)