Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

THE SOIL FERTILITY IN DEGRADED ENVIRONMENT CONDITIONS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>SOILFERT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: THE SOIL FERTILITY IN DEGRADED ENVIRONMENT CONDITIONS
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy:
Przedmioty 4 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

czwarty

Osoba do konaktu:

dr inż. Andrzej Kocowicz; andrzej.kocowicz@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot opisuje wpływ czynników antropogenicznych na właściwości gleby oraz jakość plonów w warunkach antropopresji. Zapoznaje ze sposobami oceny zagrożenia degradacją gleby, stanu degradacji gleb oraz jakości plonu. Pokazuje jak racjonalnie wykorzystywać glebę podlegającą degradacji, przeciwdziałać jej degradacji, prowadzić działania poprawiające jakość gleb zdegradowanych. Uczy jak jak gospodarować glebami podlegającymi degradacji tak aby otrzymywać produkty o możliwie najlepszej jakości.

Pełny opis:

Przedmiot charakteryzuje żyzność i właściwości gleb rekultywowanych i degradowanych. Wpływ degradacji geomechanicznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej na żyzność i właściwości gleb. Omawia sposoby jej przeciwdziałania. Opisywany jest wpływ degradacji na plon i jego jakość oraz żyzność gleb. Przedstawione są błędy w agrotechnice i melioracjach gleb i ich wpływ na żyzność i właściwości gleb. Agrotechniczne, hydrotechniczne i organizacyjno-urządzeniowe sposoby zapobiegania i ograniczania skutków erozji gleb. Prognozowanie i ocena zjawisk erozji gleb. Zagrożenia żyzności gleb i jakości plonu w Polsce. Stan żyzności gleb w Polsce i możliwości jego poprawy.

Literatura:

Gleboznawstwo – praca zbiorowa red. S. Zawadzki, PWRiL, Warszawa 1999 i kolejne wydania.

Ziemnicki S. – Melioracje przeciwerozyjne – PWRiL Warszawa 1968

Siuta J. Gleba diagnozowanie staniu zagrożenia. Warszawa 1995.

Żyzność gleb i odżywianie roślin Lityński T., Jurkowska M., PWN Warszawa 1982.

Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia – Fotyma M, Mercik S., Faber A.; PWRiL, Warszawa 1987.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania środowiska glebowego, jego ewaluacji i ochrony..

Na temat związku pomiędzy środowiskiem glebowym a wzrostem i plonowaniem roślin,

O kształtowaniu i ochronie środowiska przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi.

Student potrafi dokonać analizy czynników wpływających na stan środowiska glebowego.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł dotyczących wybranych problemów związanych z racjonalną gospodarką glebami i ochroną gleb.

potrafi diagnozować i oceniać zagrożenia dla plonu związane z degradacją środowiska

Student ma świadomość wagi i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, w tym jakości gleb.

Potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, przyjmując w nim różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy na ćwiczeniach i zaliczenie końcowe

Ocena z pracy na zajęciach na podstawie sprawozdań.

Ocena efektów pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: ANDRZEJ KOCOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)