Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SOIL AND CROP MANAGEMENT PART 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>SOIENT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SOIL AND CROP MANAGEMENT PART 1
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy:
Przedmioty 5 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do polowej produkcji roślinnej w agroekosystemie. Charakteryzuje ekologiczne poziomy organizacji, strukturę troficzną i bioróżnorodność agroekosystemu oraz czynniki siedliska wpływające na roślinę uprawną. Przedstawione są w nim zagadnienia dotyczące technologii uprawy roli, siewu, pielęgnowania i zbioru roślin uprawnych a także podstawy konstrukcji płodozmianów.

Pełny opis:

Kurs wprowadza studenta do podstaw polowej produkcji roślinnej. Na początku kursu charakteryzowana jest specyfika polowej produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie rolniczym – agroekosystemie. Omawiane są ekologiczne poziomy organizacji, struktura troficzna oraz podstawowe różnice między eko- i agroekosystemem. W kolejnej części przedstawione jest oddziaływanie czynników siedliskowych: klimatycznych, edaficznych, topograficznych, biotycznych i antropogenicznych na roślinę uprawną. Następnie omawiane są teoretyczne podstawy uprawy roli. Dalej, szczegółowo charakteryzowany jest płużny system uprawy roli z podziałem na uprawki, system uprawy uproszczonej i uprawa zerowa. W dalszej części oceniany jest materiał siewny roślin uprawnych i przygotowanie go do siewu. Omawiane są technologie: siewu, mechanicznej pielęgnacji i zbioru podstawowych roślin uprawnych. Końcowa część kursu obejmuje zagadnienia dotyczące bioróżnorodności agroekosystemu w różnych systemach rolnictwa i podstawowe zagadnienia płodozmianowe.

Literatura:

Ogólna uprawa roli i roślin, Świętochowski B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M., PWRiL Warszawa 1996

Zagadnienia uprawy roli i roślin. Krężel R., Parylak D., Zimny L., AR Wrocław 1999

Nasionoznawstwo. Młodzianowska D. PWRiL Warszawa 1984

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa wiedzę o funkcjonowaniu agroekosystemu, wpływie czynników siedliskowych na roślinę uprawną, technologii siewu, pielęgnowania i zbioru roślin uprawnych.

Kojarzy i opisuje różne systemy uprawy roli w zmianowaniu. Wyjaśnia wpływ stosowanej agrotechniki na środowisko glebowe, zachwaszczenie i roślinę uprawną.

W zakresie umiejętności

Rozpoznaje i charakteryzuje rośliny uprawne, ocenia warunki siedliskowe i dostosowuje do nich rośliny uprawne

Stosuje właściwe narzędzia uprawowe do założonych celów uprawy roli, opracowuje technologię uprawy roli, siewu i zbioru w ramach płodozmianu

W zakresie kompetencji społecznych

Organizuje i prowadzi badania w zespole

Organizuje i rekomenduje uprawę roli w sposób niedegradujący środowiska glebowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, zaliczenie ćwiczeń

Ocena wykonawstwa, ocena w terenie, raporty z zajęć praktycznych

Praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: PIOTR SOBKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)